Zarządzenie nr 82/V/07 w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu II Etapu Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego na realizacje zdań publicznych w 2007 roku.

Zarządzenie nr 82/V/07
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 maja 2007 r.
 
 
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu II Etapu Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego na realizacje zdań publicznych w 2007 roku.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 176 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Uchwały Nr XLVII/369/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami pozarządowymi oraz Uchwały NR LXV/474/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 września 2006r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007 zarządzam, co następuje :
 
 
§ 1
 
1.    Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w 2007 roku w ramach II Etapu Otwartego Konkursu Ofert zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
 
2.    Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert, w następujących zakresach ;
1)    pomocy społecznej,
2)    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej,
3)    upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki,
4)    działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej, współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, w tym promocja Gminy,
5)    ekologii, ochrony środowiska, przyrody i zwierząt,
6)    edukacji publicznej i wychowania.
 
3.    Środki finansowe w wysokości 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na rok 2007
 
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 82/V/07
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 maja 2007r.
 
§ 1
 
Podział środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej :
 
 
L.p.
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Przyznana kwota dotacji
1.
Gminne Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie w Mosinie
Kolonie letnie pod hasłem: "Wspólnie będzie łatwiej"
11 000,00
 
Ogółem
11 000,00
 
 
§ 2
 
Podział środków na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej :
 
 
L.p.
Nazwa organizacji
Zadanie
Przyznana kwota dotacji
1.
Mosiński Ośrodek Kultury
Przygotowanie i realizacja przeglądu muzycznego
1 500,00
2.
Mosiński Ośrodek Kultury
Jubileusz Klubu Bab Wspaniałych
2 000,00
3.
Mosiński Ośrodek Kultury
Warsztaty edukacyjno kulturalne dla dzieci i młodzieży z terenu sołectw Gminy Mosina
2 000,00
4.
Związek Harcerstwa Polskiego
XII edycja rajdu: "poznaj siebie i okolice", XI Festiwal: "Złota nutka w rajdzie"
 690,00
5.
Związek Harcerstwa Polskiego
Zlot Harcerstwa Polskiego- Kielce
4 410,00
6.
Towarzystwo Przyjaciół Dębów Rogalińskich
Półkolonie dla dzieci
1 500,00
 
Ogółem
12 100,00
 
 
§ 3
 
Podział środków na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki :
 
 
L.p.
Nazwa organizacji
Zadanie
Przyznana kwota dotacji
1.
Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Piknik Rodzinny
700,00
2.
Uczniowski Klub Sportowy "Mosińska Jedynka"
Obóz sportowo- rekreacyjny
10 000,00
3.
Uczniowski Klub Sportowy "Mosińska Jedynka"
Udział szachowych rozgrywkach ligowych
 640,00
4.
Mosiński Klub Żeglarski
Obóz Żeglarski po Wielkich Jeziorach Mazurskich
4 000,00
5.
Mosiński Klub Żeglarski
Lato pod żaglami
 
5 000,00
6.
Wielkopolskie Stowarzyszenie turystyki i Rekreacji WARTA
Spływ rzeką Wartą
1 000,00
7.
UKS Orły Daszewice
 
Półkolonie dla dzieci i młodzieży ze Szkoły podstawowej i Gimnazjum pod hasłem "Żyj aktywnie, zdrowo i wesoło"
1 500,00
8.
UKS Orły Daszewice
 
Zajęcia sportowe w sekcji piłki nożnej, tenisa stołowego, tańca i aerobiku
2 500,00
9.
Fundacja Kawalerów Maltańskich
Obóz sportowo- rekreacyjny
3 500,00
10.
Związek Harcerstwa Polskiego
Obóz 23 Drużyny Harcerskiej im. Batalionu "Zośka" z Mosina
1 150,00
11.
Związek Harcerstwa Polskiego
Obóz w Lubniewicach
8 850,00
12.
Związek Harcerstwa Polskiego
Harcerska akcja letnia szczepu "Wilki"
4 000,00
13.
Związek Harcerstwa Polskiego
Najpiękniejsze zakątki Polski- wypoczynek letni wędrowników
1 200,00
 
Ogółem
44 040,00
 
§ 4
 
Podział środków na realizację zadań z zakresu ekologii, ochrony środowiska i przyrody i zwierząt :
 
L.p.
Nazwa organizacji
Zadanie
Przyznana kwota dotacji
1.
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Mosina
3 000,00
 
 
§ 5
 
Podział środków na realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej, współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, w tym promocja Gminy:
 
L.p.
Nazwa organizacji
Zadanie
Przyznana kwota dotacji
1.
Mosiński Chór Kościelny p.w. Św. Cecylii
Promocja Gminy- koncert po Pomorzu
2 130,00
2.
Związek Harcerstwa Polskiego
Jubileusz VCP w Niemczech- wymiana polsko- niemiecka
4 700,00
 
Ogółem
6 830,00
 
§ 6
 
Podział środków na realizację zadań z zakresu edukacji publicznej i wychowania :
 
L.p.
Nazwa organizacji
Zadanie
Przyznana kwota dotacji
1.
Stowarzyszenie Abstynentów "Pomocne Dłonie"
Szkolenie: Asertywność
1 530,00
2.
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Człowieka "Inspiracja"
Wspomaganie procesów edukacyjnych
1 500,00
 
Ogółem
3 030,00