Zarządzenie nr 31/III/07 w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Krosinko, Ludwikowo

Zarządzenie nr 31/III/07

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 1 marca 2007 r.

 

w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Krosinko, Ludwikowo.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 25 ust. 1 i ust. 2 Statutu Sołectwa Krosinko, Ludwikowo, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVIII/250/97 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 13 listopada 1997 r., zmienionej uchwałą Nr VI/43/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 stycznia 1999 r., Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się, że wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Krosinko, Ludwikowo odbędą się w dniu 7 maja 2007 r. o godz. 19.00 w Klubie Nowoczesnej Gospodyni w Krosinku.

 

§ 2.

 

Porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołectwa Krosinko, Ludwikowo jest następujący:

1.      Otwarcie Zebrania Wiejskiego.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór komisji skrutacyjnej.

4.      Zgłaszanie kandydatów na funkcję Sołtysa.

5.      Zamknięcie listy zgłoszeń.

6.      Głosowanie.

7.      Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

8.      Zgłoszenie przez Sołtysa kandydatów na członków Rady Sołeckiej.

9.      Głosowanie.

10.  Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

11.  Zakończenie Zebrania Wiejskiego.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego
Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

§ 4.

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz w drodze obwieszczenia w miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie Sołectwa.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.