Zarządzenie nr 43/III/07 w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Borkowice, Bolesławiec

Zarządzenie nr 43/III/07

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 6 marca 2007 r.

 

w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Borkowice, Bolesławiec.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 25 ust. 1 i ust. 2 Statutu Sołectwa Borkowice, Bolesławiec, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIV/216/97 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 sierpnia 1997 r., zmienionej uchwałą Nr VI/36/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 stycznia 1999 r., Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się, że wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Borkowice, Bolesławiec odbędą się w dniu 25 maja 2007 r. o godz. 19.00 w Świetlicy Wiejskiej w Borkowicach.

 

§ 2.

 

Porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołectwa Borkowice, Bolesławiec jest następujący:

1.      Otwarcie Zebrania Wiejskiego.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór komisji skrutacyjnej.

4.      Zgłaszanie kandydatów na funkcję Sołtysa.

5.      Zamknięcie listy zgłoszeń.

6.      Głosowanie.

7.      Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

8.      Zgłoszenie przez Sołtysa kandydatów na członków Rady Sołeckiej.

9.      Głosowanie.

10.  Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

11.  Zakończenie Zebrania Wiejskiego.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego
Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

§ 4.

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz w drodze obwieszczenia w miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie Sołectwa.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.