Zarządzenie Nr 88/2007 z dnia 1 czerwca 2007r.

ZARZĄDZENIE Nr 88/2007
                        Pełniącego Funkcję Burmistrza Gminy Mosina
                                                         z dnia  1 czerwca 2007r.
 
w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych w zasobach mienia komunalnego Gminy Mosina
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze. zmian.) oraz § 16 Załącznika do uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 56, poz.1766) zarządzam, co następuje:
§ l
Ustala się miesięczną stawkę czynszu za l m2 + VAT powierzchni użytkowej w wysokości:
1.    11,50 zł - za lokale wynajmowane na cele handlowe, usługowo - handlowe, biurowe położone na terenie miasta Mosina. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się obniżenie stawki czynszu o 20 % w lokalach prowadzących jednocześnie działalność usługowo - handlową przez wydzielenie odrębnej powierzchni na handel i usługi.
2.    4,00 zł - za lokale wynajmowane na cele handlowe i usługowo - handlowe położonych na terenie sołectw. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się obniżenie stawki czynszu o 20 % w lokalach prowadzących jednocześnie działalność usługowo - handlową przez wydzielenie odrębnej powierzchni na handel i usługi.
3.    3,00 zł - za lokale wynajmowane na cele usługowe i produkcyjne.
4.    2,00 zł - za lokale wynajmowane w piwnicach nie stanowiących przynależności do lokalu mieszkalnego, bez względu na rodzaj wykonywanej działalności.
5.    1,00 zł - dla organizacji społecznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
6.    4,00 zł - za lokale wynajmowane na cele biurowe inne niż prowadzenie działalności gospodarczej  z wyłączeniem pomieszczeń przeznaczonych do wykonywania zawodów: adwokata, radcy prawnego,  aptekarza, architekta, inżyniera budowlanego, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy ubezpieczeniowego, inwestycyjnego, lekarza, notariusza, pielęgniarki, rzeczoznawcy majątkowego, zarządcy nieruchomościami, tłumacza przysięgłego.
7.    4,50 zł - za lokale gastronomiczne.
8.    3,50 zł - za lokale magazynowe i inne nie wymienione.
9.    1,50 zł - za piwnice przynależne do lokalu użytkowego.
10.  7,50 zł - za gabinety lekarskie, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 100m2
11.  5,50 zł za gabinety lekarskie, których powierzchnia użytkowa  przekracza 100m2.
12.  11,50 zł za pomieszczenia wydzielone z lokalu mieszkalnego przeznaczone na wykonywanie zawodów: adwokata, radcy prawnego,  aptekarza, architekta, inżyniera budowlanego, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy ubezpieczeniowego, inwestycyjnego, lekarza, notariusza, pielęgniarki, rzeczoznawcy majątkowego, zarządcy nieruchomościami, tłumacza przysięgłego.
13.   4.70 za lokale przeznaczone na prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej.
§2
Do lokali użytkowych, których wysokość stawki czynszu za 1m2 została określona w wyniku przeprowadzonego przetargu po dniu wejścia w życie zarządzenia nie stosuje się §1.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .