Zarządzenie Nr 62/IV/04 z dnia 24 kwietnia 2007r.

Zarządzenie Nr
Burmistrza Gminy Mosina
 z dnia 24 kwietnia 2007r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych      ( Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania:
SPORZĄDZENIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH USTALAJĄCYCH WARTOŚĆ RYNKOWĄ NIERUCHOMOŚCI DLA CELÓW:
  1. ZBYWANIA DZIAŁEK - 50 DZIAŁEK,
  2. NABYWANIA DZIAŁEK - 50 DZIAŁEK,
  3. USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁATY ADIACENCKIEJ Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI W WYNIKU JEJ PODZIAŁU - 100 DZIAŁEK,
  4. USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁATY PLANISTYCZNEJ - 200 DZIAŁEK,
  5. PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI - 100 DZIAŁEK.
 
§ 2.
 
Na członków komisji powołuję:
  1. Krystynę Górzną,
  2. Elżbietę Kaczmarek,
  3. Wojciecha Górnego
  4. Bogusława Baraniaka
  5. Magdalenę Trzpil
§ 3.
Spośród członków komisji powołuję Krystynę Górzną jako przewodniczącego komisji.
 
§ 4.
Spośród członków komisji powołuję Elżbietę Kaczmarek jako sekretarza komisji.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Elżbieta Kaczmarek
Referat Geodezji i Nieruchomości