Zarządzenie Nr 63/IV/07 z dnia 26 kwietnia 2007r.

Zarządzenie Nr 63/IV/07
z dnia 26 kwietnia 2007r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 15 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz w wykonaniu § 4 pkt 1 i 3 i § 5 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) zarządzam, co następuje:
§ 1.
 
Przeznacza się do zbycia nieruchomości gruntowe, położone w Krosinku w rejonie ul. Lipowej, stanowiące własność Gminy Mosina, oznaczone ewidencyjnie jako:
1.    działka nr 150/5 obr. Krosinko ark. mapy 1 o powierzchni 474 m², zapisana w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 29989,
2.    działka nr 150/6 obr. Krosinko ark. mapy 1 o powierzchni 353 m², zapisana w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 29989,
3.    działka nr 150/7 obr. Krosinko ark. mapy 1 o powierzchni 364 m², zapisana w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 29989.
 
§ 2.
 
Zbycie nastąpi w formie bezprzetargowej, w drodze zamiany za nieruchomości gruntowe położone w Krosinku w rejonie ul. Lipowej, stanowiące własność Eleonory i Hieronima małż. Talarczyk, oznaczone ewidencyjnie jako:
  1. działka nr 151/2 obr. Krosinko ark. mapy 1 o powierzchni 797 m², zapisana w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 35287,
  2. działka nr 152/4 obr. Krosinko ark. mapy 1 o powierzchni 560 m², zapisana w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 35287.
 
§ 3.
 
1.    Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Krosinko w rejonie ul. Wiejskiej zatwierdzonym uchwałą nr XXIII/202/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 kwietnia 2004r. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 103, poz. 2076) wymienione w § 1 i § 2 pkt 2 działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową niskiej intensywności oznaczoną na rysunku planu symbolem MN i stanowią jedność gospodarczą odpowiednio: działki o nr ewid. 150/5, 150/6, 150/7 z działkami 151/3, 152/1, 152/2 oraz działka nr 151/2 z działką nr 149/12.
2.    Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina nr PP 7331/16-CP/2004 z dnia 15 października 2004r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniem nr PP 7331/16-CP/2004 z dnia 15 listopada 2004r. prostującym oczywistą omyłkę w decyzji Burmistrza Gminy Mosina z dnia 15 października 2004r. działka wymieniona w § 2 pkt 2 przeznaczona jest pod budowę przepompowni ścieków.
 
§ 4.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 5.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Elżbieta Kaczmarek
Referat Geodezji i Nieruchomości