Zarządzenie Nr 67/IV/07 z dnia 30 kwietnia 2007r.

Zarządzenie Nr 67/IV/07
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 kwietnia 2007r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych stanowiących drogi
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  a także w wykonaniu § 3 i 4 pkt 1 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Nabyć nieruchomości gruntowe stanowiące zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek o nr ewid. 28 i 30 w Dymaczewie Starym - Gmina Mosina, zatwierdzonym  uchwałą nr LI/402/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 grudnia 2005r.drogi dojazdowe , oznaczone ewidencyjnie jako:
1. nr  30/33 obr. Dymaczewo Stare, ark. mapy 1, o powierzchni 2237 m²,
2. nr  30/34 obr. Dymaczewo Stare, ark. mapy 1, o powierzchni 2532 m²,
zapisane w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 34759 jako własność Stanisława Chorzępy
 
§ 2.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Elżbieta Kaczmarek
Ref. Geodezji i Nieruchomości