Zarządzenie Nr 69/V/07 z dnia 2 maja 2007r.

Zarządzenie Nr 69/V/07
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 02 maja 2007r.
 
w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego oraz członków  Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym          ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 i  2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Wyznaczam na Przewodniczącego oraz członków  Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina następujące osoby:
  1. Grzegorz Błażejczak   -   Przewodniczący
  2. Elżbieta Kaczmarek    -   Sekretarz
  3. Krystyna  Górzna       -    członek
  4. Magdalena Trzpil       -    członek
 
§ 2.
Komisja przeprowadza przetargi na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
 
§ 3.
Komisja nie może przeprowadzać przetargów w składzie mniejszym niż trzy osoby.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Zarządzenie przygotowała: Elżbieta Kaczmarek
Referat Geodezji i Nieruchomości