Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mosinie

Urząd Miejski w Mosinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mosinie.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mosinie została poddana samoocenie w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. W tym celu skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona internetowa bip.um.mosina.pl spełnia wymagania w  97,03 %.

Elementy, które nie spełniają dostępności to:

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek główny Urzędu Miejskiego w Mosinie, przy Placu 20 Października 1, przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

Budynek nr 2 Urzędu Miejskiego w Mosinie, przy ul. Dworcowej 3, przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

Budynek Urzędu Stanu Cywilnego, przy ul. Śremskiej, nie jest przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

Budynek z siedzibą Mosińskiego Ośrodka Kultury, przy ul. Dworcowej 4 w Mosinie przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

Budynek główny Mosińskiej Biblioteki Publicznej w Mosinie przy ul. Dworcowa 4 jest częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi:

Filia w Czapurach, ul. Poznańska 78 jest częściowo przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi:

Filia w Daszewicach, ul. Szkolna 16 jest nieprzystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami:

Filia w Rogalinku, ul. Poznańska 19 jest nieprzystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami:

Filia w Krosinku, ul. Wiejska 49 jest nieprzystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami:

Filia w Pecnej, ul. Główna 50 jest częściowo przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami:

Budynek z siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie przy ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

Budynek z siedzibą Biura Mosińskiego TBS Sp. z o.o. w Mosinie przy ul. Strzeleckiej 1A, 62-050 Mosina jest częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

Budynek z siedzibą Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina, przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Budynek z siedzibą Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina, przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

Budynek z siedzibą Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, ul. Konopnickiej 31, 62-050 Mosina, przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową: