Zarządzenie Nr 89/07 z dnia 1 czerwca 2007r.

                                                                  ZARZĄDZENIE nr 89/2007
                                                             Pełniącego Funkcję Burmistrza Mosina
                                                                z dnia 1 czerwca 2007r.
 
w sprawie ustalenia wysokości czynszu za najem gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Mosina
 
 
        Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 z późniejszymi zmianami /  oraz § 16 Załącznika do uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 56, poz.1766) zarządzam, co następuje:
 
 
§1
1.    Umowy najmu na okres do trzech lat zawiera się w trybie bezprzetargowym na cele wymienione w § 15 Załącznika do uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina, określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
2.    Wysokość miesięcznych stawek za najem  gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Mosina, ustala się w  załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
                                                                               §2
          Do gruntów, których wysokość stawki czynszu za 1m2  została określona w wyniku     
          przeprowadzonego przetargu nie stosuje się §1 pkt.2.
                                                                               §3
Traci moc :
Uchwała Nr 219/219/02 Zarządu Miejskiego w Mosinie z dnia 4 października 2002r. w sprawie aktualizacji stawki czynszu za 1m2 gruntu pod pawilonami handlowymi i usługowymi
                                                                               §4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                                    
 
 
 
                                             ZAŁĄCZNIK
do Zarządzenia Pełniącego Funkcję
                                                                                                                                      Burmistrza Gminy Mosina
 Nr 89/2007 z dnia 1 czerwca 2007r.
                                                                                                                            w sprawie ustalenia wysokości czynszu
za najem gruntów stanowiących
 mienie komunalne Gminy Mosina
 
 
Lp
Rodzaj  najmu, dzierżawy
Jed./okres płatności
Stawka za m2 + VAT (zł)
Uwagi  
1.
Grunty wykorzystywane na cele handlowe,usługowe w sposób ciągły
m2/m-c
2,50
nie mniej niż 50 zł
 
2.
Grunty wykorzystywane na cele handlowe, usługowe związane  z imprezami okolicznościowymi
1.    stoiska handlowe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.    stoiska reklamowe, bez sprzedaży
 
 
 
 
3.    karuzele, zjeżdżalnie,bungee,trampoliny
4.    zaprzęgi, konie, bryczki, kolejki, motocykle itp.
 
5.    konie pojedyńczo
m2/ dzień
 
 
do 2m2
 
 
 
od 2 m2 do 6m2
 
 
pow.6m2
 
 
do 10m2
 
 
pow.10m2
 
 
 
 
 
60zł/dzień, za każdy następny dzień  40zł
 
100zł za każdy następny dzień  50zł
150 zł za każdy następny dzień  60zł
50 zł za każdy następny dzień 30zł
100zł za każdy następny dzień 30zł
80 zł za każdy następny dzień
50zł
100 zł za każdy następny dzień70zł
50 zł za każdy następny dzień 30 zł
 
 
 
3.
Grunty wykorzystywane powyżej 1.000 m2 przeznaczone na cele rekreacji ogólnodostępnej, związane z prowadzeniem  działalności gospodarczej
m2/miesiąc
m2/ dzień
0,20
0,15
 
4
Grunty wykorzystywane powyżej 1.000 m2 przeznaczone na składowisko związane z prowadzeniem  działalności gospodarczej, za wyjątkiem gruntów określonych w pkt.8
m2/miesiąc
 
0,05
 
5.
Grunty wykorzystywane na cele imprez rozrywkowych - wesołe miasteczko, cyrk,
m2/ dzień
0,09
nie mniej niż 150 zł
 
6
Grunty pod garażami
m2/miesiąc
2,50
 
7
Grunty przeznaczone na cele manewrowe, parkingi,
m2/miesiąc
0,30
 
8.
Grunty wykorzystane na składowisko materiałów przeznaczonych do budowy lub zajęte czasowo pod budowę
m2/miesiąc
m2/ dzień
0,20
0,10
 
9.
Grunty przeznaczone pod place zabaw
 
       m2/kwartał
 
          0,07
 
10.
Grunty  zajęte pod zaplecze magazynowe dla maszyn budowlanych, rolniczych
      m2/miesiąc
 
          0,30
 
11.
Ogródki przydomowe, uprawy ogrodowe
       m2/kwartał
 
         0,09
 
12
Grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi
     m2/kwartał
         0,10
 
13.
Grunty przeznaczone pod reklamę związane z działalnością gospodarczą
     m2/kwartał
 
          30