Zarządzenie nr 0151/92/07 w sprawie powołanie Komisji Przetargowej i jej członków

 
ZARZĄDZENIE NR 0151/92/07
PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ BURMISTRZA MOSINY
Z DNIA 31 MAJA 2007R.
 
w sprawie powołanie Komisji Przetargowej i jej członków
 
            Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn.zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Powołuje się Komisję Przetargową, zwaną dalej Komisją, do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania polegającego na opracowaniu projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mosina".
 
§ 2
 
Na członków Komisji powołuje się:
1.Witolda Wińskiego
2.Sławomira Ambrożewicza
3.Elżbietę Kaczmarek
4.Michalinę Szeligę
5.Piotra Przybysza
 
§ 3
 
Spośród członków Komisji powołuje się Sławomira Ambrożewicza jako Przewodniczącego Komisji.
 
§ 4
 
Spośród członków Komisji powołuje się Michalinę Szeligę jako Sekretarza Komisji.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.