Zarządzenie nr 152/2007 z dnia 13 listopada 2007 roku "Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert na rok 2008"

Zarządzenie nr 152/07
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 13 listopada 2007 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia                      24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 25 ust. 4 i art. 28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu:
 
1. pomocy społecznej,
2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury   i tradycji narodowej,
3. upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki,
4. działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, w tym promocji Gminy,
5. ekologii, ochrony środowiska,  przyrody i zwierząt,
6. edukacji publicznej i wychowania.
 
§ 2
 
Do konkursów mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa        w art. 11 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                i o wolontariacie, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.
 
§ 3
 
Oferty należy składać na formularzach zgodnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu.
 
§ 4
 
Zasady i termin składania ofert zawarto w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert stanowiącym załącznik do zarządzenia.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik
Do Zarządzenia 152/07
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 13 listopada 2007r.
 
 
OGŁOSZENIE O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
 
Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 25 ust.4 i art. 28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXI/105/07 Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008 Burmistrz Gminy Mosina ogłasza I Etap Otwartego Konkursu Ofert.
 
1.    Celem I Etapu Otwartego Konkursu Ofert jest wsparcie realizacji projektów dotyczących zadań całorocznych oraz krótkoterminowych realizowanych od 10 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.
 
Burmistrz Gminy Mosina ogłasza:
 
1.    otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,
 
30 000,00 zł
2. otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  i tradycji narodowej,
 
60 000,00 zł
3. otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki,
 
170 000,00 zł
4. otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, w tym promocji Gminy,
 
5 000,00 zł
5. otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu ekologii, ochrony środowiska, przyrody i zwierząt,
 
45 000,00 zł
6.    otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu edukacji publicznej i wychowania.
 
10 000,00 zł
 
1.    Organizacja składająca ofertę na realizację zadania zobowiązana jest wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 20 % kosztów związanych z realizacją zadania publicznego. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną zaangażowane w realizację zadania publicznego.
 
2.    Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dofinansowania i zakresu realizacji zadania         w stosunku do złożonej oferty.
3.    Okres realizacji zadań w poszczególnych obszarach, w których zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert, rozpoczyna się nie wcześniej niż 10 stycznia 2008 i kończy się nie później niż 31 grudnia 2008 roku.
 
4.    Organizacje składające oferty:
- wykonują zadania samodzielnie, prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, posiadają kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania, posiadają doświadczenie w realizacji określonego typu zadania, umożliwiają organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania, realizują zadania na rzecz mieszkańców Gminy.
 
5.    Oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz.2207).
W przypadku składania oferty na realizację zadania w obszarze pomoc społeczna oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r. w sprawie wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz.427).
 
6.    Do oferty należy dołączyć :
-    odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wraz z oświadczeniem o zgodności odpisu ze stanem faktycznym i prawnym (oświadczenie opatrzone datą złożenia oferty),
-    sprawozdanie merytoryczne za rok 2006,
-    sprawozdanie finansowe za rok 2006 ( w tym bilans, rachunek zysków i strat),
-    aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu (statut),
-    w przypadku organizacji, które działają na danym terenie na zasadzie koła lub filii i nie mają osobowości prawnej wymagane jest pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (opłaty tej nie wnoszą organizacje posiadające status pożytku publicznego).
W przypadku złożenia przez Organizacje więcej niż jednego wniosku, załączniki formalne należy dołączyć do jednego z nich, wskazując w pozostałych wnioskach ten, który zawiera wymagane dokumenty.
 
7.    Oferty sporządzone wadliwie, nieczytelne,  nie zawierające podpisów osób uprawnionych do reprezentowania organizacji lub niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.
 
8.    Zasady przekazania i rozliczenia dotacji oraz wykonania zadania przez organizacje biorące udział w konkursie, którym przyznano środki zostaną szczegółowo określone w umowie o realizację zadania publicznego. Umowa zawierać będzie w szczególności: nazwę realizowanego zadania, termin jego wykonania, wysokość uzyskanej dotacji, termin jej wykorzystania oraz sposób rozliczenia.
 
9.    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania publicznego i nazwy organizacji wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 13 listopada do  17 grudnia 2007r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres                              Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data faktycznego doręczenia oferty do Urzędu.
 
10.  Oferty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez Zespół Opiniująco-Doradczy, dokonujący oceny punktowej zgodnie z kryteriami i zasadami określonymi w Regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały nr XX/97/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007r. w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi w terminie 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
 
11.  Oferty zgłaszane do konkursów będą oceniane według następujących kryteriów :
a)    kryteria formalne
b)    merytoryczna wartość oferty: zgodność oferty, sposób realizacji, budżet, ocena wykonalności
c)    wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
d)    ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,
e)    ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta.
 
12.  Zadania publiczne zrealizowane przez Gminę w roku 2006 i 2007.
 
L.p.
Rodzaj zadania
Wysokość przekazanych środków
2006 rok
2007 rok
1.
Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej, współpraca ze społecznościami lokalnymi            i regionalnymi innych państw, w tym promocji Gminy
21 225,00 zł
6 830,00 zł
2.
Pomoc społeczna
 
16 600,00 zł.
21 000,00 zł
4.
Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej
 
4 000,00 zł
8 260,00 zł
5.
Ochotnicze Straże Pożarne
 
-
12 000,00 zł
6.
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci          i młodzieży, w tym szkolenia młodzieży
52 450,00 zł
47 500,00 zł
7.
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
 
4 625,00 zł
-
8.
Ekologia, ochrona  środowiska, przyrody i zwierząt
 
22 000,00 zł
38 000,00 zł
9.
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej
35 000,00 zł
24 950,00 zł
10.
Upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i turystyki
 
141 000,00 zł
147 310,00 zł
 
Podległym jednostkom organizacyjnym, wyłonionym w otwartym konkursie ofert w roku 2007, przekazano kwotę  16 150,00 zł.