Zarządzenie nr 122/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i korzystania z Mosińskiej Karty Mieszkańca

ZARZĄDZENIE NR 122/2020
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i korzystania z Mosińskiej Karty Mieszkańca


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2020 r., poz. 713) oraz § 9 ust.2 Uchwały Nr XLVIII/553/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu „Mosińska Karta Mieszkańca” zarządzam, co następuje:


§ 1. Wprowadza się Regulamin przyznawania i korzystania z Mosińskiej Karty Mieszkańca, stanowiący załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mosina.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina: Przemysław Mieloch


Załącznik Regulamin przyznawania i korzystania z Mosińskiej Karty Mieszkańca (pdf 629 KB)