Zarządzenie Nr 121/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Czapurach w rejonie ulicy Poznańskiej, przeznaczonych do zamiany

ZARZĄDZENIE NR 121/2020
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Czapurach w rejonie ulicy Poznańskiej przeznaczonych do zamiany

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 35 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.), a także w wykonaniu § 3 ust. 1 pkt 5 oraz § 5 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697), zarządza się, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do zbycia w trybie bezprzetargowym w drodze zamiany nieruchomości gruntowe stanowiące działki o nr ewid.: 50/5 obr. Czapury, o powierzchni 242 m² oraz 50/8 i 50/9 obr. Czapury o łącznej powierzchni 588 m² będące własnością Gminy Mosina opisane w wykazie stanowiącym Załącznik do Zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
§ 3. Dokonanie zamiany nieruchomości, będących własnością Gminy Mosina, opisanych bliżej w Załączniku nastąpi na nieruchomość będącą własnością osoby prawnej bliżej opisaną w § 4 w celu poprawy warunków zagospodarowania zamienianych nieruchomości.
§ 4. Przedmiotem zamiany ze strony osoby prawnej będzie nieruchmość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 1280/3 obr. Mosina, o powierzchni 1 197 m², która zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina, zatwierdzonym uchwałą nr LVI/386/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2010 r. stanowi teren zabudowy usługowej oznaczony symbolem A1_U1 na rysunku studium.
§ 5. Gmina Mosina przeniesie własność nieruchomości gruntowych o nr ewid. działek: 50/5 oraz 50/8 i 50/9 obr. Czapury na rzecz osoby prawnej, w zamian osoba prawna przeniesie własność nieruchomości gruntowej o nr ewid. działki 1280/3 obr. Mosina na rzecz Gminy Mosina. Zamiana odbywać się będzie na zasadzie ekwiwalentności świadczeń za dopłatą różnicy wartości zamienianych nieruchomości.
§ 6. Zamiana w sposób określony w § 5 zostanie dokonana na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłat sądowych strony poniosą po połowie.
§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch
Załącznik do zarządzenia:
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zamiany