Zarządzenie nr 123/2020 z dnia 1 października 2020 r. w sprawie przyznania stypendiów samorządu Gminy Mosina dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym je

Zarzadzenie nr 123/2020
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 1 października 2020 r.

w sprawie przyznania stypendiów samorządu Gminy Mosina

dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina    

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020, poz. 713) oraz § 7 Regulaminu udzielania stypendiów dla uczniów kl. VII i VIII szkół podstawowych i nagród samorządu Gminy Mosina dla uczniów kl. IV-VIII szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały Nr VII/40/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 marca 2019 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z wynikami prac komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów dla uczniów wyróżniających się w nauce oraz stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych z klas VII i VIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina, Burmistrz Gminy Mosina postanawia przyznać stypendium dla następujących uczniów:

 1. Julia Haracewiat, uczennica kl. VIII Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie;
 2. Julia Wiatrowska, uczennica kl. VIII Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Usmiechu w Daszewicach;
 3. Hubert Kaczmarczyk, uczeń kl. VIII Szkoły Podstawowej „Pod Lipami" w Krosinku;
 4. Jan Szufnarowski, uczeń kl. VII Szkoły Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinku;
 5. Eryk Fryske, uczeń kl. VII Szkoły Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinku;
 6. Zuzanna Stefaniak, uczennica kl. VII Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach;
 7. Julian Dunst, uczeń kl. VII Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach;
 8. Jan Socha, uczeń kl. VIII Zespołu Szkół w Krośnie;
 9. Krzysztof Matkowski, uczeń kl. VII Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach;
 10. Zofia Bogumiła Pohl, uczennica kl. VIII Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie;
 11. Marcin Mruk, uczeń kl. VIII Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie;
 12. Iga Szulc, uczennica kl. VII Szkoły Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinku;
 13. Patrycja Molęda, uczennica kl. VII Zespołu Szkół w Krośnie;
 14. Stefan Sławiński, uczeń kl. VIII Szkoły Podstawowej im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie;
 15. Magdalena Agnieszka Żerdzińska, uczennica kl. VIII Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty i Sportu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.