Zarządzenie nr 124/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 7 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzo

Zarządzenie nr 124/2020
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 7 października 2020 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mosina oraz do szkół specjalnych.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713.) w związku z art. 32 ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020, poz. 910) zarządzam, co następuje:  
§1. Wprowadzam Regulamin dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mosina oraz do szkół specjalnych, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2. Regulamin obowiązuje organizatora dowozów, opiekunów dowozów szkolnych, dyrektorów placówek oświatowych na terenie Gminy Mosina oraz szkół specjalnych, do których dowożeni są uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Mosina, uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych uczniów korzystających z dowozu i odwozu do szkoły/przedszkola.
§3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom placówek oświatowych Gminy Mosina oraz przewoźnikowi wykonującemu na zlecenie gminy dowozy szkolne.
§4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Oświaty i Sportu.
§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

Załącznik do Zarządzenie nr 124/2020
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 7 października 2020 r.  
Regulamin dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mosina oraz do szkół specjalnych

1.Postanowienia ogólne
1.1.  Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) „szkole" - należy przez to rozumieć: szkołę podstawową, przedszkole prowadzone przez Gminę Mosina oraz szkołę specjalną,
2) „organizatorze dowozu" - zgodnie z art. 32 ust. 5 i 6, art. 39 ust. 2,3,4,5 ustawy prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., organizatorem dowozu dzieci i młodzieży zamieszkujących w  Gminie Mosina jest Gmina Mosina,
3) „przewoźniku" - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, któremu zlecono dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli oraz szkół specjalnych.
1.2. Dowóz dzieci do szkół i odwóz dzieci do domów po zakończeniu zajęć lekcyjnych, wykonywany jest przez autobusy szkolne, zgodnie z harmonogramem dowozów opracowanym na podstawie wykazów dzieci sporządzonych przez dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Mosina oraz szkoły realizujące kształcenie dla dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym.
1.3. Wszystkie inne wyjazdy niż dowóz dzieci do szkół mogą być realizowane tylko wtedy, gdy nie będą kolidowały z opracowanym harmonogramem dowozu dzieci do placówek oświatowych.
2. Wykonywanie przejazdów poza dowozem do szkół i odwozem do domów.  
2.1.Przejazdy związane z uczestnictwem uczniów w innych wydarzeniach mających związek z realizacją obowiązku szkolnego, będą wykonywane bezpłatnie autobusami szkolnymi udostępnionymi na wniosek dyrektora szkoły, zaakceptowany przez Burmistrza lub osobę przez niego upoważnioną,.
2.2. Na wniosek dyrektora szkoły, autobus szkolny może być udostępniony za odpłatnością ustaloną według obowiązującej stawki.
3. Dowozy uczniów do szkół.
3.1.Listę uczniów dowożonych ustala dyrektor szkoły w terminie do dnia 20 sierpnia każdego roku.
3.2.Organizator dowozu określa w planie dowozów przystanki dla autobusu szkolnego.
3.3.Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie z postanowieniami  statutu, na zgłoszenia opiekunów dowozu dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań uczniów.
3.4.Autobus szkolny odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w planie dowozów.
3.5.Na przyjazd autobusu dowożącego dzieci do szkoły, oczekują nauczyciele pełniący dyżury w świetlicy szkolnej.
3.6.Po zakończeniu lekcji uczniowie objęci odwozem oczekują na autobus w świetlicy szkolnej, bądź bezpośrednio po lekcjach na przystanku szkolnym pod opieką nauczycieli świetlicy.
3.7.Od momentu wejścia ucznia do autobusu szkolnego, opiekę nad dziećmi sprawują opiekunowie wyznaczeni do danego autobusu, a w drodze z przystanku do domu rodzice dzieci lub ich prawni opiekunowie.
3.8.W przypadku bardzo trudnych warunków drogowych zagrażających bezpieczeństwu uczestników dowozu, przewoźnik może odwołać dowozy do szkół w porozumieniu z organizatorem i dyrektorami szkół.
3.9.W szczególnych okolicznościach, wynikających ze zmiany rozkładu lekcji, kursy autobusów na dany dzień mogą zostać zmienione. Taka informacja zostaje podana uczniom przez wychowawców klas.
3.10.W przypadku opóźnienia autobusu, uczniowie czekają na przystanku 25 minut, po czym wracają do domu.
3.11.Dowozy uczniów do szkół specjalnych odbywają się na wniosek rodziców składany na etap edukacyjny do Burmistrza Gminy Mosina i ich przebieg ustalany jest indywidualnie pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia a przewoźnikiem.
4.Prawa i obowiązki ucznia objętego dowozem do szkoły i odwozem ze szkoły:
4.1. Uczeń ma prawo do:
a)      zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie wsiadania do autobusu;
b)      zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie jazdy;
c)      zapewniania mu bezpieczeństwa w czasie wysiadania z autobusu;
d)     opieki w czasie oczekiwania na odwóz po zakończonych lekcjach.
4.2.Z dowozu autobusem szkolnym może korzystać każdy uczeń, który znajduje się na liście uczniów dowożonych i który wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi podpisał i dostarczył do szkoły, do której uczeń uczęszcza, kartę zgłoszenia deklarującą chęć korzystania z dowozów szkolnych.
4.3.Podczas jazdy uczniowie mają obowiązek siedzieć w miejscach wyznaczonych przez opiekunów w autobusie szkolnym  i nie mogą ich zmieniać w czasie jazdy.
4.4.Uczniom podczas jazdy nie wolno:
a)      wsiadać i wysiadać z autobusu bez zgody opiekuna dowozu;
b)      wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu;
c)      zachowywać się w sposób hałaśliwy, wulgarny, bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób,;
d)     żądać zatrzymania autobusu  w miejscu bez oznakowanego przystanku szkolnego;
e)      dokonywać zniszczeń w autobusie.
4.5.Uczniowie wsiadają/wysiadają do/z autobusu szkolnego tylko w miejscu ustalonym przez organizatora dowozu.
4.6.Uczniowie zobowiązani są stawiać się punktualnie w wyznaczonym miejscu wsiadania.
4.7.Przy wsiadaniu i wysiadaniu do/z autobusu szkolnego uczniowie zachowują szczególną ostrożność  tak,  aby  nie  narazić siebie i innych uczniów na niebezpieczeństwo wypadku.
4.8.W przypadku (dotyczy tylko odwozu), gdy uczeń spóźni się na autobus szkolny, zobowiązany jest on do udania się do sekretariatu szkoły i zgłoszenia swojego spóźnienia pracownikowi administracyjnemu/nauczycielowi dyżurnemu lub dyrektorowi szkoły.
4.9.Uczniowie dowożeni mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów dowozu oraz kierowcy.
5.Rodzice/opiekunowie prawni.
5.1.Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci dochodzących z miejsca zamieszkania do przystanku autobusu, aż do momentu wejścia ucznia do autobusu oraz za bezpieczeństwo dzieci powracających po zajęciach z przystanku do domu.
5.2.Dzieci do lat 7 muszą być przyprowadzane przez rodziców/opiekunów na przystanek i odbierane z autobusu podczas odwozów. W przypadku nieobecności rodziców lub osoby przez nich upoważnionej do odbioru dziecka na przystanku, opiekun dowozu dzwoni do rodziców i informuje ich o zaistniałej sytuacji. Dziecko poniżej 7 roku życia, które nie zostanie odebrane z przystanków przez rodziców/opiekunów, zostaje odwiezione do świetlicy szkolnej.
5.3.Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą materialną odpowiedzialność za zniszczenia dokonane przez ich dzieci w autobusach szkolnych.
5.4.Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani zapewnić dzieciom powrót ze szkoły w przypadku uczestnictwa dziecka w zajęciach dodatkowych, odbywających się poza godzinami planowanych odwozów na poszczególnych trasach. 
6.Opiekun dowozu oraz kierowca.
6.1.Opiekun dowozu współpracuje z dyrektorem oraz wychowawcami zajmującymi się uczniami dojeżdżającymi do szkoły w zakresie prawidłowej organizacji dowozów, zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, poprawy ich zachowania oraz wyeliminowania ucieczek ze szkoły.
6.2.Opiekun dowozu jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Podejmuje decyzje co do dalszego postępowania w przypadku awarii lub wypadku autobusu.
6.3.Kierowca autobusu w  przypadku awarii lub wypadku zobowiązany jest podejmować wspólnie z opiekunem działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom oraz do poinformowania  o zaistniałej sytuacji przełożonych.
6.4.W przypadku awarii autobusu szkolnego przewożącego uczniów kierowca niezwłocznie informuje o awarii organizatora dowozu, natomiast opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia pojazdu zastępczego.
6.5.Opiekun dowozu ponosi odpowiedzialność za uczniów dowożonych i odwożonych od chwili wejścia do autobusu do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości.
6.6.Opiekun dowozu, stojąc na zewnątrz pojazdu nadzoruje wsiadanie i wysiadanie uczniów do/z autobusu. Opiekun musi być wyposażony w kamizelkę ostrzegawczą koloru żółtego.
7. Postanowienia końcowe.
7.1.Dyrektorzy szkół mają obowiązek zapoznania z treścią powyższego regulaminu wszystkich uczniów korzystających z dowozów szkolnych oraz ich rodziców/opiekunów prawnych.
7.2.Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 października 2020 r.