Zarządzenie Nr 128/2020 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie zmiany zasad funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.

Zarządzenie Nr 128/2020
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 12 października 2020 r.

w sprawie zmiany zasad funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 110 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) w zw. z § 24 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758) zarządzam co następuje:

§ 1. 1.      W celu podjęcia działań prewencyjnych mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie, w okresie od 12 października 2020 r. do odwołania, wprowadzam zmiany w zakresie obsługi interesantów oraz sposobu funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.

2. Zmiana zasad funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie będzie polegała na wykonywaniu zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom poprzez wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów. Wyjątek stanowią otrzymane wezwania lub zawiadomienia oraz uprzednie umówienie się telefoniczne na spotkanie z pracownikiem, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Zmiana zasad funkcjonowania, o której mowa w ust. 2, nie dotyczy spraw:

1) rejestracji stanu cywilnego,

2) ewidencji ludności i dowodów osobistych,

3) z zakresu wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293, 471, 782 i 1378),

4) z zakresu wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283, 284, 322, 471 i 1378),

5) z zakresu wydawania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55, 471 i 1378).

4. Interesanci składający wizytę w Urzędzie Miejskim w Mosinie oraz Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania wprowadzonych zasad bezpieczeństwa, a w szczególności noszenia maseczek zasłaniających nos i usta oraz dezynfekcji rąk. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów. Dopuszczalna liczba osób przebywających w Sali Ślubów wynosi 4, nie licząc Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, nupturientów i świadków.

§ 2. 1.      Pracownicy samorządowi Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie będą udzielać informacji na temat realizowanych usług publicznych tylko telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – informacje nie będą udzielane w kontakcie bezpośrednim.

2. Wszelkie dokumenty kierowane do Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz do Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie należy składać:

1) za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP),

2) za pośrednictwem operatora pocztowego,

3) w formie papierowej do urny przeznaczonej na korespondencję ustawionej przed wejściem głównym do budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie przy p. 20 Października 1,

4) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres um@mosina.pl.

2. Korespondencja zwrotna nie będzie wydawana w siedzibie Urzędu, ale będzie każdorazowo przesyłana adresatowi na podany przez niego adres korespondencyjny.

§ 3. Powyższe zmiany dotyczą wszystkich lokalizacji Urzędu Miejskiego w Mosinie (pl. 20 Października 1, pl. 20 Października 2, pl. 20 Października 22, ul. Konopnickiej 29 w Mosinie).

§ 4.  Dyżury Burmistrza Gminy Mosina odbywające się w poniedziałki w wymienionym okresie zostają odwołane. Skargi, wnioski i interwencje Burmistrz Gminy Mosina przyjmuje za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub poprzez system ePUAP.

§ 4. Powyższe zmiany nie dotyczą pomieszczeń Straży Miejskiej w Mosinie, ul. Krotowskiego 16.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Mosina.

§ 6.  Traci moc zarządzenie Nr 27/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia dostępu interesantów do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie zmienione zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina Nr 36/2020 z dnia 31 marca 2020 r. i Nr 50/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 października 2020 r. i obowiązuje do odwołania.