Zarządzenie Nr 129/2020 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat

ZARZĄDZENIE NR  129/2020
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 12 października 2020 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz.713) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.), a także na podstawie § 14 i § 15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697) zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina: Adam Ejchorst