Zarządzenie nr 131/2020 z dnia 21 października 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej prace złożone do konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina

ZARZĄDZENIE nr 131 /2020

Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 października 2020 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej prace złożone do konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2020 r., poz. 713) oraz § 3 ust.1 Regulaminu konkursu za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina stanowiącego załącznik  nr 1 do Uchwały nr LXII/725/2018 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia  25 stycznia 2018 r. w sprawie nagrody Burmistrza Gminy Mosina za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina zarządza się, co następuje: 

§ 1. Powołuje się komisję oceniającą prace dyplomowe złożone  do konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina,  w następującym składzie:

a)      Karolina Adamczyk-Pięta -  Referat Promocji i Kultury - Przewodnicząca

b)      Jacek Mądrawski -  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

c)       Łukasz  Kasprowicz - Rada Miejska w Mosinie,

e)      Anna Balcerek-Kałek - Referat Oświaty i Sportu

§ 2. Posiedzenie podsumowujące pracę Komisji zostanie wyznaczone przez Przewodniczącą Komisji   
w terminie do dnia 30 listopada 2020 roku. Dopuszcza się przeprowadzenie posiedzenia Komisji w formie zdalnej w terminie i na zasadach określonych przez Przewodniczącą Komisji.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Promocji i Kultury.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  


Przemysław Mieloch

Burmisrz Gminy Mosina


Treść Zarządzenia (pdf. 420 kb)