Zarządzenie Nr 134/2020 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w związku z wystąpieniem stanu epidemii i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wywołu

Zarządzenie Nr 134/2020
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 23 października 2020 r.

w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w związku z wystąpieniem stanu epidemii i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego COVID-19 w Urzędzie Miejskim w Mosinie

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378), ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 3 pkt 3) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1758, 1797 i 1829) i art. 2071 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320) zarządza się, co następuje.

§ 1. W trosce o bezpieczeństwo pracowników i interesantów Urzędu Miejskiego w Mosinie, związane z wystąpieniem stanu epidemii i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego COVID-19, wprowadza się "Procedury postępowania w związku z wystąpieniem stanu epidemii i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego COVID-19 w Urzędzie Miejskim w Mosinie", stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie do zapoznania się z treścią niniejszego Zarządzenia oraz do ścisłego przestrzegania jego postanowień.

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 64/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w związku z wystąpieniem stanu epidemii i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego COVID-19 w Urzędzie Miejskim w Mosinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                               Burmistrz Gminy Mosina

/-/ Przemysław Mieloch

Załącznik do zarządzenia - PROCEDURY.pdf