Zarządzenie Nr 132/2020 z dnia 21 października 2020 r. w sprawie obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym na rzecz osoby prawnej w formie odpłatnej służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE NR 132/2020
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 21 października 2020 r.
w sprawie obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym na rzecz osoby prawnej w formie odpłatnej służebności przesyłu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) a także w wykonaniu § 4 ust. 1 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697) oraz zgodnie z art. 305¹ do art. 3054 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. W celu uregulowania tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego wyraża się zgodę na ustanowienie na rzecz „AQUANET" Spółki Akcyjnej z siedzibą (61-492) Poznań, ul. Dolna Wilda 126, (REGON 630999119, NIP 7770003274) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000234819, odpłatnej, za jednorazowym wynagrodzeniem, na czas nieokreślony (uwzględniającym odszkodowanie za obniżenie wartości i wynagrodzenie za dalsze użytkowanie) służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mosina oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 215/5 obr. Czapury, o pow. 0.1083 ha, rodzaj użytku gruntu orne - RV, RVI, zapisanej w księdze wieczystej PO2P/00254146/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, która przeznaczona jest zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Czapury, uchwalonym uchwałą Nr XXIII/165/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 8 lutego 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1483) w części pod tereny infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku planu symbolem 1IT, w części pod tereny dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczone na rynku planu symbolem 2KD-D oraz w części pod tereny ciągów pieszo - rowerowych, oznaczone na rysunku planu symbolem 2KD-X.
§ 2. Wykonywanie służebności będzie polegać na korzystaniu z nieruchomości, o której mowa w § 1 w zakresie pasa strefy służebności przesyłu o powierzchni 244,5 m² ustanowionego dla elementów infrastruktury umieszczonej na nieruchomości stanowiących kanalizację sanitarną ø 200 mm, o długości 56,5 m, dla której strefa ochronna wynosi po 2,5 m od osi w obie strony, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.
§ 3. Wykonywanie opisanej w § 1 służebności przesyłu w zakresie pasa strefy służebności przesyłu opisanego w § 2 będzie polegać na wybudowaniu i utrzymaniu kanalizacji sanitarnej ø 200 mm, przesyle ścieków za pośrednictwem kanalizacji sanitarnej ø 200 mm, nieutrudnionym dostępie do części działki o nr ewid. 215/5 obręb Czapury, o powierzchni 244,5 m², w zakresie dotyczącym również wjazdu na tę działkę sprzętem, w szczególności w celu budowy i wykonania czynności eksploatacyjnych, przeprowadzenia przeglądów, remontów i wymiany uzbrojenia oraz usunięcia awarii, a także powstrzymywaniu się przez każdoczesnych właścicieli nieruchomości od sadzenia drzew oraz wykonywania wszelkiej zabudowy stałej bądź tymczasowej w granicach strefy służebności przesyłu.
§ 4. W zamian za obciążenie nieruchomości, o której mowa § 1 ograniczonym prawem rzeczowym ustala się jednorazowe wynagrodzenie na rzecz Gminy Mosina w wysokości wynikającej z protokołu uzgodnień.
§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina
Adam Ejchorst
Załącznik do zarządzenia