Zarządzenie Nr 0151/168/07 z dnia 5 grudnia 2007r.

      
Zarządzenie Nr 0151/168/07
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 5 grudnia  2007r.
 
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) a także w wykonaniu § 5 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do uchwały nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Ustala się cenę wywoławczą niższą o 5 % dla nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina nr 58/IV/07 z dnia 10 kwietnia 2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, dla której przetargi w dniu 20 czerwca 2007r. i 16 października 2007r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała: Elżbieta Kaczmarek
Referat Geodezji i Nieruchomości