Zarządzenie Nr 133/2020 z dnia 21 października 2020 r. w sprawie obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym na rzecz osoby prawnej w formie odpłatnej służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE NR 133/2020
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 21 października 2020 r.
w sprawie obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym na rzecz osoby prawnej w formie odpłatnej służebności przesyłu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) a także w wykonaniu § 4 ust. 1 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 1697) oraz zgodnie z art. 305¹ do art. 3054 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. W celu uregulowania tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego wyraża się zgodę na ustanowienie na rzecz ORANGE POLSKA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie nr 160 (REGON012100784, NIP 5260250995), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681, odpłatnej, za jednorazowym wynagrodzeniem, na czas nieokreślony (uwzględniającym odszkodowanie za obniżenie wartości i wynagrodzenie za dalsze użytkowanie) służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mosina oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 804 obr. Mosina, o pow. 0.4801 ha, rodzaj użytku N - nieużytki, zapisanej w księdze wieczystej PO1M/00031247/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie, dla której nie obowiązuje aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr LVI/386/10 z dnia 25 lutego 2010 r. dla nieruchomości wyznaczono kierunek zagospodarowania pod tereny lasów.
§ 2. Wykonywanie służebności będzie polegać na korzystaniu z nieruchomości, o której mowa w § 1 w zakresie pasa strefy służebności przesyłu o powierzchni 62,5 m² ustanowionego dla elementów infrastruktury umieszczonej na nieruchomości stanowiących linię telekomunikacyjną oraz kanalizację teletechniczną o długości 62,5 m wraz ze studnią kablową, dla których strefa ochronna wynosi po 0,5 m od osi linii projektowanej oraz umieszczonej na nieruchomości, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.
§ 3. Wykonywanie opisanej w § 1 służebności przesyłu w zakresie pasa strefy służebności przesyłu opisanego w § 2 będzie polegać na:
1. Znoszeniu istnienia na opisanej w § 1 nieruchomości obciążonej, w przestrzeni nad i pod powierzchnią tej nieruchomości urządzeń przesyłowych w postaci podziemnego kabla telekomunikacyjnego, kanalizacji teletechnicznej i studni kablowej zwanych dalej „urządzeniami przesyłowymi".
2. Prawie korzystania z nieruchomości i użytkowania urządzeń przesyłowych, zgodnie z ich przeznaczeniem, w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego ich funkcjonowania.
3. Prawie eksploatacji wskazanych wyżej urządzeń przesyłowych, w szczególności wykonywania przeglądów i pomiarów, nadzoru, dozoru, konserwacji, remontów, usuwania uszkodzeń i awarii, przebudowy, rozbudowy, modernizacji, wymiany, instalacji, demontażu i usuwania elementów tej infrastruktury oraz bieżącej obsługi infrastruktury telekomunikacyjnej.
4. Prawie swobodnego, całodobowego dostępu do urządzeń przesyłowych, w tym wejścia na nieruchomość w celu wykonywania wszelkich prac i czynności w zakresie wykonywania służebności przesyłu, w tym w szczególności: wykonywania przeglądów i pomiarów, nadzoru, dozoru, konserwacji, remontów, usuwania uszkodzeń i awarii, przebudowy, rozbudowy, modernizacji, wymiany, instalacji nowych urządzeń, demontażu i usuwania elementów tej infrastruktury oraz bieżącej obsługi infrastruktury telekomunikacyjnej, z obowiązkiem każdorazowego doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, po wykonaniu ewentualnych robót ziemnych na tym terenie.
5. Obowiązku każdorazowych właścicieli nieruchomości, do powstrzymania się od działań, które uniemożliwiałyby dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. i jej następcom prawnym oraz firmom zewnętrznym, działającym w imieniu Orange Polska S.A, wykonującym wszelkie wyżej wskazane prace.
§ 4. W zamian za obciążenie nieruchomości, o której mowa § 1 ograniczonym prawem rzeczowym ustala się jednorazowe wynagrodzenie na rzecz Gminy Mosina w wysokości wynikającej z protokołu uzgodnień.
§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina
Adam Ejchorst
Załącznik do zarządzenia