Zarządzenie Nr 126/2020 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 126/2020
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 7 października 2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko ds. inwestycji gminnych w następującym składzie:

1) Tomasz Łukowiak, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina - przewodniczący komisji;

2) Joanna Pawlicka, Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy - członek komisji;

3) Monika Kujawska, Sekretarz Gminy Mosina - sekretarz komisji.

§ 2. Do zadań komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, zgodnie z procedurą rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.

§ 3. Komisja zakończy pracę do 16 października 2020 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina

/-/ Przemysław Mieloch