Zarządzenie Nr 119/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2020.

Zarządzenie Nr 119/2020
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2020

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 99.642,00 zł, tj. do kwoty 199.143.539,64 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 99.642,00 zł, tj. do kwoty 212.124.900,89 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zgodnie z zapisami załącznika nr 4 do zarządzenia.

§ 4. 

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Gminy Mosina

/-/ Przemysław Mieloch

 

Załącznik 1

Załacznik 2

Załacznik 4 

Załacznik 4 

Uzasadnienie