Zarządzenie Nr 136/2020 z dnia 5 października 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania przyczepy samochodowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mosinie.

Zarządzenie Nr 136/2020
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 5 listopada 2020 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania przyczepy samochodowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mosinie

Na podstawie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się dokonać nieodpłatnego przekazania przez Gminę Mosina przyczepy samochodowej marki TEMARED  9 ze stelażem i plandeką, nr VIN: SWH9S60400B190835, Ochotniczej Straży Pożarnej w Mosinie z siedzibą ul. Śremska  87, 62-050 Mosina na realizację jej celów statutowych.

2. Nieodpłatne przekazanie, o którym mowa w ust. 1 nastąpi na podstawie umowy określającej wzajemne prawa i obowiązki.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi  odpowiedzialnemu za współpracę z jednostkami OSP z terenu Gminy Mosina.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.