Zarządzenie nr 135/2020 z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

ZARZĄDZENIE NR 135/2020 BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 4 listopada 2020 r.
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) a także w wykonaniu § 3 ust. 1 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r., poz. 1697) zarządza się, co następuje:
§ 1. Nabyć nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer ewidencyjny 16/1 obręb Iłówiec, gmina Brodnica, o pow. 0.4076 ha, oznaczenie użytku dr - droga z przeznaczeniem na poprawę układu komunikacyjnego wsi Pecna (połączenie ul. Różanej z drogą powiatową).
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.