Zarządzenie Nr 137/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 130/2020 z dnia 20 października 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 137/2020
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 130/2020 z dnia 20 października 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 130/2020 z dnia 20 października 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej, wprowadza się następującą zmianę:

1) § 3. otrzymuje brzmienie: "§ 3. Komisja zakończy pracę do 20 listopada 2020 r."

§ 2. Wykonanie powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.