Zarządzenie NR 0151/139/07 z dnia 13 września 2007r.

ZARZĄDZENIE NR 0151/139/07
BURMISTRZA GMINY MOSINA
Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2007R.
 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej członków
 
            Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn.zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Powołuje się Komisję Przetargową, zwaną dalej Komisją, do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania polegającego na opracowaniu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina.
 
§ 2
 
Na członków Komisji powołuje się:
1.Sławomira Ratajczaka;
2.Sławomira Ambrożewicza;
3.Elżbietę Kaczmarek;
4.Michalinę Szeligę;
5.Piotra Przybysza.
 
§ 3
 
Spośród członków Komisji powołuje się Sławomira Ratajczaka jako Przewodniczącego Komisji.
 
§ 4
 
Spośród członków Komisji powołuje się Michalinę Szeligę jako Sekretarza Komisji.
 
§ 5
 
Traci moc zarządzenie nr 0151/125/07 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 lipca 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej członków.
 
§ 6
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.