Zarządzenie Nr 140/2020 z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające Zrządzenie Nr 224/2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie M

Zarządzenie Nr 140/2020
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 18 listopada 2020 r.

zmieniające Zrządzenie Nr 224/2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Mosinie

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843; z 2020 r. poz. 1086) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 224/2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Mosinie, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2. dodaje się ust. 10) w brzmieniu: „10) Platformie Zakupowej należy przez to rozumieć portal e-usług służący Zamawiającemu do prowadzenia komunikacji, zbierania ofert i archiwizacji w zakresie zamówień publicznych, znajdujący się pod adresem www.platformazakupowa.pl/pn/mosina";

2) § 3. Pkt 3 litera „k" otrzymuje brzmienie: „k) usługi bankowe, usługi brokerskie, usługi ubezpieczeniowe,";

3) treść dotychczasowego § 8 staje się ustępem 1. tego paragrafu;

4) w § 8 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. Do przygotowania oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia, których wartość nie przekracza 30 000 euro, można stosować Platformę Zakupową.";

5) załącznik nr 1 do Zarządzenia, stanowiący „Plan zamówień publicznych", otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcom Burmistrza Gminy Mosina, Sekretarzowi, Skarbnikowi oraz Kierownikom referatów w Urzędzie Miejskim w Mosinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Gminy Mosina

/-/ Przemysław Mieloch

załącznik - Plan postępowań.docx