Zarządzenie Nr 141/2020 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością Gminy Mosina.

 

ZARZĄDZENIE NR 141/2020

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 23 listopada 2020 r.

w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością Gminy Mosina

 

                  Na podstawie art. 30 ust. 2. pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713 i 1378) Burmistrz Gminy Mosina zarządza co następuje.

§ 1. Wprowadza się zasady określające szczegółowy sposób gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz prawami na dobrach niematerialnych, ich sprzedaży, dzierżawy, najmu, użyczenia, przekazania, darowizny i także likwidacji.

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1)       zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego – należy przez to rozumieć składniki rzeczowe majątku ruchomego, które:

a)       nie są i nie będą mogły być wykorzystywane w realizacji zadań związanych z działalnością jednostki lub

b)       nie są kompatybilne ze sprzętem używanym w jednostce, a ich przystosowanie byłoby technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione, lub

c)       nie nadają się do dalszego użytku, a ich naprawa lub dostosowanie byłoby ekonomicznie nieuzasadnione;

2)       zbędnych prawach na dobrach niematerialnych – należy przez to rozumieć składniki majątku, które:

a)       nie są i nie będą mogły być wykorzystywane w realizacji zadań związanych z działalnością jednostki lub

b)       nie nadają się do wykorzystania na sprzęcie używanym w jednostce, a ich dostosowanie byłoby ekonomicznie nieuzasadnione;

3)       zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego – należy przez to rozumieć składniki rzeczowe majątku ruchomego:

a)       posiadające wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona, lub

b)       zagrażające bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia, lub

c)       które całkowicie utraciły wartość użytkową, lub

d)       które są technicznie przestarzałe, a ich remont byłby ekonomicznie nieuzasadniony;

4)       znacznej wartości – należy przez to rozumieć wartość przekraczającą 20.000 zł.

5)       jednostce – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Mosinie oraz jednostki organizacyjne Gminy Mosina;

6)       kierowniku jednostki – należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Mosina oraz kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Mosina.

 

Rozdział 2

Sposób gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz prawami na dobrach niematerialnych

§ 3. Jednostka przy zagospodarowaniu składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych ustala wartość poszczególnych składników i praw według ich wartości rynkowej, na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia oraz popytu na nie chyba, że z przepisów szczególnych wynika inaczej.  

§ 4.1. Jednostka wykorzystuje składniki rzeczowe majątku ruchomego oraz prawa na dobrach niematerialnych do realizacji swoich zadań oraz gospodaruje tymi składnikami i prawami w sposób oszczędny i racjonalny.

       2. Jednostka utrzymuje składniki rzeczowe majątku ruchomego w stanie niepogorszonym, z wyjątkiem zużycia będącego następstwem prawidłowego używania rzeczy.

       3. Składniki rzeczowe majątku ruchomego oraz prawa na dobrach niematerialnych jednostki mogą być wykorzystywane do jednoczesnej realizacji zadań innych jednostek, jeżeli nie ogranicza to wykonywania własnych zadań jednostki i nie powoduje powstania dodatkowych kosztów po jej stronie.

§ 5.1. Jednostka analizuje na bieżąco stan majątku ruchomego, z uwzględnieniem jego stanu technicznego oraz przydatności do dalszego użytkowania.

§ 6. Przed wyborem sposobu zagospodarowania składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych jednostka ustala wartość poszczególnych składników rzeczowych majątku ruchomego oraz wartość praw na dobrach niematerialnych.

§ 7.1. O zakwalifikowaniu składnika rzeczowego majątku ruchomego lub prawa na dobrach niematerialnych do kategorii majątku zbędnego lub zużytego oraz o sposobie jego zagospodarowania decyduje jednostka.

       2. Ocena przydatności rzeczowych składników majątku do ewentualnego dalszego użytkowania sporządzana jest w oparciu o wiedzę i doświadczenie. W przypadku, gdy rzeczowy składnik majątku wymaga naprawy albo modernizacji/rozbudowy, a wartość rynkowa sprawnego składnika majątku lub składnika majątku przed modernizacją/rozbudową przekracza wartość rynkową 3.500zł, dodatkowo do oceny dołącza się opinię lub ekspertyzę.

       3. Jednostka zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego oraz zbędnych prawach na dobrach niematerialnych, których wartość przekracza 3.500 zł.

§ 8.1. Zbędne lub zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego oraz zbędne prawa na dobrach niematerialnych mogą być przedmiotem sprzedaży, oddania w najem, dzierżawę lub użyczenie, a także nieodpłatnego przekazania oraz darowizny, z zastrzeżeniem ust. 2.

      2. Zbędne lub zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego oraz zbędne prawa na dobrach niematerialnych o znacznej wartości mogą być przedmiotem darowizny, jeżeli ich sprzedaż nie dojdzie do skutku.

      3. Przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz zbędnymi prawami na dobrach niematerialnych uwzględnia się, w pierwszej kolejności, potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Mosina.

      4. Zbędne lub zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego, niezagospodarowane w sposób, o którym mowa w ust. 1, mogą być zlikwidowane.

Rozdział 3

Sprzedaż, dzierżawa oraz najem zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego oraz zbędnych praw na dobrach niematerialnych

§ 9.1. Jednostka sprzedaje składniki rzeczowe majątku ruchomego oraz prawa na dobrach niematerialnych o wartości powyżej 3.500 zł w trybie przetargu publicznego, zwanego dalej „przetargiem”.

§ 10.1. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza jednostka.

        2. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa w składzie co najmniej trzyosobowym, powołana przez Kierownika jednostki spośród pracowników jednostki.

§ 11.1. Cenę wywoławczą w przetargu ustala się w wysokości odpowiadającej wartości, o której mowa w § 6.

        2. Sprzedaż w trybie przetargu nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej, z zastrzeżeniem § 23 ust. 2.

§ 12. Przedmiotem przetargu może być jeden lub więcej składników rzeczowych majątku ruchomego lub prawo na dobrach niematerialnych.

§ 13.1. Jednostka upublicznia ogłoszenie o przetargu, w sposób wskazany w § 15, podając jednocześnie termin przeprowadzenia przetargu.

         2. Między datą ogłoszenia o przetargu a terminem składania ofert powinno upłynąć co najmniej 14 dni.

         3. W jednym ogłoszeniu można zamieścić informację o więcej niż jednym przetargu.

§ 14. Ogłoszenie o przetargu określa w szczególności:

1)       nazwę i siedzibę jednostki;

2)       miejsce i termin przeprowadzenia przetargu;

3)       miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego, lub miejsce i termin, w którym można zapoznać się z przedmiotem praw na dobrach niematerialnych oraz z dokumentami potwierdzającymi te prawa;

4)       rodzaj, typ i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych;

5)       wysokość wadium oraz formę, termin i miejsce jego wniesienia;

6)       cenę wywoławczą;

7)       wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta;

8)       termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca;

9)       zastrzeżenia, że organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn;

10)    informację o treści przepisów § 16, § 17, § 19;

11)    termin zawarcia umowy sprzedaży.

§ 15.1. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki.

        2. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się także w siedzibie jednostki na tablicy ogłoszeń w miejscu zwyczajowo przyjętym.

§ 16.1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego oraz prawa na dobrach niematerialnych.

        2. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane  lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

        3. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

        4. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

§ 17.1. Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:

1)       imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;

2)       oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;

3)       oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

4)       inne dane wymagane przez organizatora przetargu, określone w ogłoszeniu o przetargu.

   2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.

§ 18. Rozpoczynając przetarg, komisja przetargowa:

1)       stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu;

2)       ustala liczbę zgłoszonych ofert oraz sprawdza wniesienie wymaganego wadium we wskazanym terminie, miejscu i formie;

3)       otwiera koperty z ofertami złożone w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu.

§ 19.1. Oferta zostaje odrzucona, jeżeli:

1)       została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;

2)       nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w § 17 ust.1, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

  2. O odrzuceniu oferty oferent zostaje zawiadomiony pisemnie.

§ 20. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

§ 21.1. Komisja przetargowa rekomenduje wybór oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.

  2. Zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego oraz zbędnych praw na dobrach niematerialnych jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej podległej temu samemu organowi lub przez niego nadzorowanej nie mogą nabywać w drodze przetargu:

1)  kierownik jednostki;

2)  główny księgowy jednostki organizacyjnej;

3)  osoby odpowiedzialne za gospodarkę majątkową w jednostce organizacyjnej;

4) osoby biorące udział w podejmowaniu decyzji o zakwalifikowaniu tych składników oraz praw do kategorii majątku zbędnego lub zużytego;  

5)  osoby pozostające z osobami, o których mowa w pkt 1-4, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa albo w innym stosunku faktycznym mogącym budzić wątpliwości co do bezstronności lub bezinteresowności osób, o których mowa w pkt. 1-4.

3. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie złożenia przez oferentów nowej oferty.

§ 22.1. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

        2. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

§ 23.1. Jeżeli pierwszy przetarg nie zostanie zakończony zawarciem umowy sprzedaży, jednostka ogłasza drugi przetarg.

        2. Drugi przetarg przeprowadza się w terminie do 3 miesięcy od dnia zamknięcia pierwszego przetargu. Cena wywoławcza w drugim przetargu może zostać obniżona, jednak nie więcej niż o połowę ceny wywoławczej z pierwszego przetargu.

§ 24.1. Komisja przetargowa sporządza protokół z przebiegu przetargu, który powinien zawierać w szczególności:

1)       określenie miejsca i czasu przetargu;

2)       imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji przetargowej;

3)       wysokość ceny wywoławczej;

4)       zestawienie ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie;

5)       najwyższą cenę zaoferowaną za przedmiot sprzedaży;

6)       imię, nazwisko (firmę) i miejsce zamieszkania nabywcy lub jego siedzibę;

7)       cenę nabycia;

8)       wnioski i oświadczenia członków komisji przetargowej.

  2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, zatwierdza Kierownik jednostki.

§ 25.1. Zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego oraz zbędne prawa na dobrach niematerialnych o wartości niższej niż kwota, o której mowa w § 7 ust. 2, posiadające ustaloną cenę, mogą być sprzedawane bez stosowania trybu określonego w § 9.

         2. Składniki rzeczowe majątku ruchomego oraz prawa na dobrach niematerialnych o łącznej wartości do 4.000 zł, oddane pracownikowi jednostki pozostającemu w stosunku pracy do użytku służbowego i użytkowane przez tego pracownika przez okres powyżej pięciu lat, mogą zostać sprzedane temu pracownikowi z pominięciem trybu określonego w § 9.

§ 26. Do oddania w najem lub dzierżawę składnika rzeczowego majątku ruchomego oraz prawa na dobrach niematerialnych przepisy o sprzedaży tego składnika lub prawa stosuje się odpowiednio. 

 

Rozdział 4

Użyczenie, przekazywanie i darowizna składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych

§ 27.1. Kierownik jednostki może nieodpłatnie przekazać składniki rzeczowe majątku ruchomego oraz prawa na dobrach niematerialnych innej jednostce, jednostce sektora finansów publicznych lub jednostce samorządu terytorialnego, a także samorządowej osobie prawnej, na czas oznaczony, nieoznaczony albo bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu, w pierwszej kolejności uwzględniając jednostki organizacyjne Gminy Mosina.

       2. Nieodpłatne przekazanie następuje na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu lub organu, o którym mowa w ust. 1.

       3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać w szczególności:

1) nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego lub prawa na dobrach niematerialnych;

2) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego lub prawa na dobrach niematerialnych, którego wniosek dotyczy;

3) oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego lub prawo na dobrach niematerialnych zostaną odebrane w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym;

        4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 jest rozpatrywany w terminie 60 dni od daty jego wpływu.

        5. Nieodpłatnego przekazania dokonuje się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego zawierającego w szczególności:

1)  oznaczenia stron;

2)  nazwę, rodzaj i cechy identyfikujące składnik rzeczowy majątku ruchomego oraz prawo na dobrach niematerialnych;

3)  wskazanie składników rzeczowych majątku ruchomego oraz wskazanie praw na dobrach niematerialnych, a także wartości tych składników i praw;

4)  niezbędne informacje o składniku rzeczowym majątku ruchomego oraz prawie na dobrach niematerialnych;

5)  okres, w którym składnik rzeczowy majątku ruchomego oraz prawo na dobrach niematerialnych będą używane przez jednostkę korzystającą;

6)  miejsce i termin odbioru składnika majątku ruchomego oraz prawa na dobrach niematerialnych;

7)  podpisy z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska osób upoważnionych do podpisania protokołu.

§ 28.1. Kierownik jednostki może dokonać darowizny składnika rzeczowego majątku ruchomego oraz prawa na dobrach niematerialnych w szczególności na rzecz instytucji kultury, publicznych szkół wyższych, fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.

       2. Wniosek o dokonanie darowizny powinien zawierać w szczególności statut zainteresowanego podmiotu, pisemne uzasadnienie potrzeb, wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego lub prawa na dobrach niematerialnych oraz zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny.

      3. Informacje o darowiznach, o których mowa w ust. 1, zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 29.1. Kierownik jednostki może oddać w użyczenie składnik rzeczowy majątku ruchomego oraz prawo na dobrach niematerialnych innej jednostce sektora finansów publicznych na złożony przez nią wniosek.

        2. Do użyczenia, o którym mowa w ust. 1 § 28 ust. 2 i ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 30. Wartość składnika rzeczowego majątku ruchomego, przekazywanego w trybie § 27 i 28 określa się według aktualnej wartości księgowej.

Rozdział 5

Likwidacja zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego

 § 31. Likwidacja zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego dokonuje się w trybie sprzedaży na surowce wtórne albo przez zniszczenie w przypadku gdy ich sprzedaż na surowce wtórne nie doszła do skutku lub była bezzasadna, zgodnie z zapisem w protokole likwidacyjnym.

§ 32. Czynności likwidacyjnych dokonuje komisja likwidacyjna, zwana dalej „komisją”, powołana przez kierownika jednostki.

§ 33. Komisja powoływana jest w składzie pięcioosobowym, natomiast wykonuje powierzone jej zadania  w składzie co najmniej trzyosobowym, przy czym w pracach komisji każdorazowo uczestniczy jej przewodniczący lub zastępca.

Rozdział 6

Przepisy końcowe

 § 34. Kierownicy jednostek gospodarują składnikami majątku ruchomego oraz prawami na dobrach niematerialnych na mocy udzielonych im upoważnień.

§ 35. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Pierwszemu Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina i Sekretarzowi Gminy Mosina oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Mosina.

§ 36. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.


U z a s a d n i e n i e

W związku z tym, że przepisy prawa powszechnie obowiązującego, nie regulują wprost zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, których właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego, natomiast zasadą jest, aby mieniem tym zarządzać w sposób racjonalny i przejrzysty, konieczne jest wprowadzenie takich zasad w Urzędzie Miejskim w Mosinie oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Mosina.

Ponadto ujęcie tych zasad w jednym akcie, daje gwarancję stosowania wskazanych reguł jednolicie dla wszystkich składników majątku.

 

 Burmistrz Gminy Mosina

/-/ Przemysław Mieloch