Zarządzenie Nr 142/2020 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Mosina do gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, stano

ZARZĄDZENIE NR 142/2020

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 23 listopada 2020 r.

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Mosina  do gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, stanowiącymi własność Gminy Mosina

 

                  Na podstawie art. 46 ust. 1, ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 713 i 1378) Burmistrz Gminy Mosina zarządza co następuje:

§ 1. Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Mosina:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie,

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach,

Szkoła Podstawowa w Pecnej,

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku,

Zespół Szkół w Krośnie,

Szkoła Podstawowa „Pod Lipami” w Krosinku,

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach,

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie,

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie,

Przedszkole nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie,

Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie,

Przedszkole nr 4 „Bajkowy Domek” w Mosinie,

Przedszkole w Wiórku,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie,

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie

do gospodarowania prawami na dobrach niematerialnych oraz składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, będącymi własnością Gminy Mosina, a użytkowanymi przez podległe jednostki organizacyjne gminy do sprzedaży tych składników, oddawania w najem i likwidacji.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Mosina.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


U z a s a d n i e n i e

W związku z ustanowieniem przez Burmistrza Gminy Mosina, zasad szczegółowo regulujących  proces gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, konieczne jest upoważnienie kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Mosina, do jednoosobowego podejmowania decyzji, dotyczących  przeznaczenia poszczególnych składników majątku, stanowiących własność Gminy Mosina, a użytkowanych przez jej jednostki organizacyjne.

Burmistrz Gminy Mosina

/-/ Przemysław Mieloch