Zarządzenie Nr 143/2020 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego, ustalenia zasad jej działania w Urzędzie Miejskim w Mosinie.

ZARZĄDZENIE NR 143/2020

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 23 listopada 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego, ustalenia zasad jej działania w Urzędzie Miejskim w Mosinie

 

              Na podstawie art. 30 ust. 2. pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713 i 1378),  § 76 ust. 1 pkt 1)  Zarządzenia nr 223/2019  Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie, oraz Zarządzenia 141/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością Gminy Mosina zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Likwidacyjną składników majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Mosinie
w następującym składzie:

1)       Magdalena Paluch - przewodniczący komisji,

2)       Bartosz Dmochowski - zastępca przewodniczącego komisji,

3)       Bartosz Twers - członek komisji,

4)       Magdalena Batura - członek komisji,

5)       Iwona Dubert - członek komisji.

§ 2. 1. Komisja wykonuje powierzone jej zadania w składzie co najmniej trzyosobowym, przy czym w pracach komisji każdorazowo uczestniczy jej przewodniczący lub zastępca.

2. Obsługę administracyjną komisji zapewnia Referat Organizacyjny.

§ 3.1. Zgłoszenie braku przydatności gospodarczej poszczególnych rzeczowych składników majątku (środków trwałych, wyposażenia) następuje poprzez pisemne złożenie wniosku do Sekretarza Gminy przez Kierownika Referatu Organizacyjnego lub Kierownika Zespołu Informatyków. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia.

2. Przewodniczący komisji po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1 wraz z niezbędną dokumentacją ustala termin i miejsce posiedzenia Komisji.

§ 4. Do zakresu zadań Komisji należy:

1)       analiza dostarczonej dokumentacji w celu oceny przydatności składnika do dalszego użytkowania,
a w razie konieczności oględziny proponowanego do likwidacji składnika majątkowego, zużytego lub zbędnego,

2)       zbadanie, czy zgłoszone do likwidacji rzeczowe składniki majątku były użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem, właściwie konserwowane, zabezpieczone przed zniszczeniem, zepsuciem itp.,

3)       ustalenie sposobu likwidacji zgłoszonych do wycofania z dalszego użytkowania rzeczowych składników poprzez: zgniecenie, spalenie, złomowanie, sprzedanie,

4)       dokonanie fizycznej likwidacji zużytych składników majątkowych, stanowiących własność Urzędu Miejskiego w Mosinie,

5)       sporządzenie protokołu likwidacyjnego z przeprowadzonej likwidacji, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zarządzenia,

6)       wypełnienie w systemie informatycznym druku „Likwidacja środka trwałego" LT lub druku „Likwidacja wyposażenia" LT - służy do udokumentowania likwidacji składników majątkowych.

§ 5. 1. Na podstawie oględzin i dokumentów Komisja sporządza protokół likwidacyjny, o którym mowa
w § 4 pkt 5). Do protokołu dołącza się wszystkie niezbędne dokumenty, które stanowiły podstawę do likwidacji składników majątku. Protokół likwidacyjny podpisują członkowie Komisji.

2. Dowód „LT" oraz protokół likwidacyjny sporządza się w dwóch egzemplarzach, jeden dla Referatu Księgowości, drugi dla Referatu Organizacyjnego.

3. Protokół wraz z dowodem „LT" przekazywany jest Burmistrzowi, w celu akceptacji likwidacji rzeczowego składnika majątkowego.

4. Po zatwierdzeniu przez Burmistrza, protokół likwidacyjny wraz z dołączonym dowodem „LT" jest przekazywany do Referatu Księgowości, w celu wyksięgowania danego składnika majątku z ewidencji księgowej i wycofania z użytkowania przez Referat Organizacyjny.

§ 6. 1. Fizycznej likwidacji zużytych składników majątku, dokonuje się w trybie sprzedaży na surowce wtórne lub poprzez zniszczenie. Likwidacji składników majątku dokonuje komisja w obecności pracownika Referatu Organizacyjnego.

2. Pracownik Referatu Organizacyjnego pozbawia sprzęt numerów inwentarzowych.

3. W przypadku gdy przedmiotem fizycznej likwidacji jest sprzęt komputerowy, urządzenia, aparatura, baterie, akumulatory, które podlegają utylizacji zgodnie z odrębnymi przepisami komisja udziela zlecenia specjalistycznemu podmiotowi, celem dokonania utylizacji. Dokumentacja dotycząca przyjęcia do utylizacji stanowi załącznik do protokołu likwidacyjnego.

4. Dowodem utylizacji zużytego sprzętu elektronicznego może być również zaświadczenie wystawione   przez sklep, któremu zużyty sprzęt przekazano przy zakupie nowego sprzętu.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 grudnia 2020 r.

 

załącznik nr 1 - Wniosek o likwidację rzeczowych składników majątkowych, użytkowanych w Urzędzie Miejskim w Mosinie.docx

załącznik nr 2 - Protokół likwidacji.docx

U z a s a d n i e n i e

Zarządzenie nr 141/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23  listopada 2020 r., w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością Gminy Mosina  w § 33 określa powołanie komisji likwidacyjnej w składzie pięcioosobowym oraz zgodnie z § 3 wprowadza obowiązek ustalenia wartości poszczególnych składników i praw według ich wartości rynkowej.

W związku z powyższym konieczne jest przed podjęciem działań dotyczących likwidacji składników majątku, dostosowanie obowiązujących przepisów wewnętrznych do zasad wynikających z przywołanego Zarządzenia.

 

Burmistrz Gminy Mosina

/-/ Przemysław Mieloch