Zarządzenie nr 144/2020 z dnia 27 listopada 2020r.

ZARZĄDZENIE nr 144/2020
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 27 listopada 2020r.
w sprawie przyznania nagród za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2020 r., poz. 713) oraz § 5 ust. 2 i 3 Regulaminu konkursu za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr LXII/725/2018 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia  25 stycznia 2018 r. w sprawie nagrody Burmistrza Gminy Mosina za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina zarządza się, co następuje: 
§ 1. Po zapoznaniu się z wynikami prac komisji oceniającej prace dyplomowe złożone do konkursu na najlepszą pracę dyplomową o Gminie Mosina, postanowiono przyznać:
1) Nagrodę główną w wysokości 2.000 zł (dwa tysiące złotych) dla Pana Mateusza Fabisiaka za pracę pt. „Projekt trójkondygnacyjnego parkingu podziemnego w Mosinie".
 
2) Wyróżnienie :
  1. w wysokości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) dla Pana Artura Jasiczaka za pracę pt. „Analiza statyczna istniejącej więźby dachowej z wariantową rewitalizacją",
  2. w wysokości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) dla Pana Stanisława Chrusta za pracę pt. „Strategia rozwoju i odnowy obszarów wiejskich Gminy Mosina".
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Promocji i Kultury.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina