Zarządzenie Nr 145/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie nabycia ograniczonego prawa rzeczowego (służebności przesyłu)

ZARZĄDZENIE NR 145/2020
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 27 listopada 2020 r.
w sprawie nabycia ograniczonego prawa rzeczowego (służebności przesyłu)

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 49 § 1 i art. 3051 - 3054 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) zarządza się, co następuje:
§ 1. Nabywa się nieodpłatnie ograniczone prawo rzeczowe - służebność przesyłu dla rurociągu grawitacyjnego kanalizacji deszczowej ø 500 mm o długości 125,60 m wraz ze studniami, które stanowić będą własność Gminy Mosina wybudowaną na działce o nr ewid. 31/2 obr. Sowiniec wchodzącą w skład zasobu własności rolnej Skarbu Państwa. Inwestycja realizowana jest zgodnie z decyzją Starosty Poznańskiego nr 4403/17 o pozwoleniu na budowę z dnia 11 sierpnia 2017 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla Gminny Mosina, obejmującego budowę szczelnego zbiornika retencyjnego na ścieki deszczowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą m.in. z rurociągiem grawitacyjnym kanalizacji deszczowej PCV - U śr. 500 mm ze studniami przebiegającym częściowo na działce o nr ewid. 31/2 obr. Sowiniec.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina

/-/ Adam Ejchorst