ZARZĄDZENIE NR 154/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie funkcjonowania Targowiska Miejskiego w Mosinie w dniach 23 i 24 grudnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 154/2020
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 15 grudnia 2020 r.
w sprawie funkcjonowania Targowiska Miejskiego w Mosinie w dniach 23 i 24 grudnia 2020 r.  

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz  art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz.  713, 1378) oraz § 1 ust. 2 Uchwały Nr XXVII/207/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia sposobu korzystania z targowiska miejskiego w Mosinie w okresie zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 3941), zarządzam, co następuje: 

§ 1.
Określam, iż Targowisko Miejskie w Mosinie będzie czynne:
1)      w dniu 23 grudnia 2020 r. w godzinach od 7.00 do 14.00,
2)      w dniu 24 grudnia 2020 r. w godzinach od 7.00 do 12.00.  

§ 2.
W mocy pozostają zasady korzystania z Targowiska Miejskiego w Mosinie wynikające z Zarządzenia Nr 59/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie zasad korzystania z Targowiska Miejskiego w Mosinie w okresie zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

§ 3.
Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie, jako administratorowi Targowiska Miejskiego w Mosinie,  powierzam realizację niniejszego Zarządzenia.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
   
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina: Adam Ejchorst