Zarządzenie Nr 153/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

ZARZĄDZENIE NR 153/2020
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 14 grudnia 2020 r.
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) a także w wykonaniu § 1 Uchwały Nr XXXV/282/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r., poz. 8484) Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:
§ 1. Nabywa się prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 1966/18 obr. Mosina o powierzchni 331 m² zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie KW PO1M/00036545/4 jako współwłasność właścicieli 48 wyodrębnionych lokali mieszkalnych, która zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 09 października 2008 r. nr PP.MB.73341-28/08 ustalającej inwestycję celu publicznego polegającą na przebudowie ulicy Dworcowej została przeznaczona na przebudowę ul. Dworcowej oraz na budowę parkingu.
§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr GG.00501.109.2017.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 sierpnia 2017 r.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina

/-/ Adam Ejchorst