Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu i odzysku odpadów 2017 - 2020

INFORMACJA O OSIĄGNIĘTEYCH PRZEZ GMINĘ MOSINA WYMAGANYCH POZIOMÓW RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZEIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ppkt c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Mosina podaje do publicznej wiadomości informacje o osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

1. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167) określa na dany rok minimalne wartości poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (tabela 1) oraz poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne (tabela 2), które gminy zobowiązane są uzyskać.
Tabela 1 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty przez Gminę Mosina w latach 2017-2020 (źródło: opracowanie własne na podstawie przedstawionych sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Mosina oraz podmiotów zbierających odpady z terenu gminy Mosina).

Osiągnięty poziom w roku

2017

2018

2019

2020

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użyciapapieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

wartość dopuszczalna

min 20 %

wartość dopuszczalna

min 30 %

wartość dopuszczalna

min 40 %

wartość dopuszczalna min 50 %

32,70%

41,0%

52,02%

63,83%

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 2 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innch niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych osiągnięty przez gminę Mosina w latach 2017-2020 (źródło: opracowanie własne na podstawie przedstawionych sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Mosina oraz podmiotów zbierających odpady z terenu gminy Mosina).

Osiągnięty poziom w roku

2017

2018

2019

2020

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

wartość dopuszczalna

min 45 %

wartość dopuszczalna

min 50 %

wartość dopuszczalna

min 60 %

wartość dopuszczalna min 70 %

100%

100%

100%

38,30 %

2. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowaniaZałącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412) określa na dany rok maksymalne wartości poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (tabela 3), które gminy zobowiązane są osiągnąć.

Tabela 3 Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania osiągnięty przez gminę Mosina w latach 2017-2020 (źródło: opracowanie własne na podstawie przedstawionych sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Mosina oraz podmiotów zbierających odpady z terenu gminy Mosina).

Osiągnięty poziom w roku

2017

2018

2019

2020

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania[%]

 

wartość dopuszczalna

max 45 %

wartość dopuszczalna

max 40 %

wartość dopuszczalna

max 40 %

wartość dopuszczalna max 35%

0%

0%

0%

23,58%