ZARZĄDZENIE NR 147/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 147/2020
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 7 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2020

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:  
§ 1.   Dokonuje się przeniesień w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.  
§ 2.   Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - zgodnie z zapisami załącznika nr 4 do zarządzenia.  
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

U z a s a d n i e n i e  
Wydatki:  
1.      Dział 020 Leśnictwo - dokonuje się przeniesień między paragrafami zabezpieczając środki na opłatę za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji.
2.      Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących, zapewniając środki na prawidłową realizację wydatków budżetowych.
3.      Dział 750 Administracja publiczna - dokonuje się przeniesień  w planie wydatków w rozdziałach 75023, 75075 i 75095 celem zabezpieczenia planu wydatków bieżących w poszczególnych przedziałkach klasyfikacji budżetowej.
4.      Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dokonuje się przeniesień w planie wydatków w rozdziale 75416 pomiędzy paragrafami 4210 i 4700 zabezpieczając środki na szkolenia pracowników.
5.      Dział 757 Obsługa długu publicznego - dokonuje się przeniesień w planie wydatków celem zabezpieczenia środków na koszty Obsługi emisji obligacji i opłat na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.
6.      Dział 801 Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesień w ramach działu, celem zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu.
7.      Dział 851 Ochrona zdrowia - w rozdziale 85154 zmienia się plan między paragrafami 4300 i 4210 na wniosek OPS.
8.      Dział 852 Pomoc społeczna dokonuje się przeniesień w planie wydatków na wniosek OPS w Mosinie.
9.      Dział 855 Rodzina - na wniosek OPS dokonuje się przeniesień w planie wydatków w ramach działu, celem zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu.
10.  Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmienia się plan finansowy w ramach działu celem dostosowania do zapotrzebowania na planowane wydatki bieżące do końca roku budżetowego.