ZARZĄDZENIE NR 146/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany składu Komitetu Rewitalizacji

ZARZĄDZENIE NR 146/2020 BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 3 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany składu Komitetu Rewitalizacji na kadencję 2018 - 2023


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 7 ust. 4, ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802) oraz uchwały Nr XLVI/520/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, zarządzam co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr PP.0050.89.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie: Powołania Komitetu Rewitalizacji na kadencję 2018–2023, wprowadza się następujące zmiany”
§ 1. pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Pan Ireneusz Łodyga, jako przedstawiciel mieszkańców obszaru rewitalizacji;”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

   
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina: Tomasz Łukowiak