Zarządzenie Nr 155/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

ZARZĄDZENIE NR 155/2020
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. , poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Mosina wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana będzie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
§ 4. Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina

/-/ Adam Ejchorst

Załącznik do zarządzenia:
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy