ZARZĄDZENIE NR 148/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwetaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Mosinie

ZARZĄDZENIE NR 148/2020
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 7 grudnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwetaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Mosinie   

Na podstawie art. 10, art. 26 i art. 27 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§1. Wprowadza się Instrukcję Inwentaryzacyjną w Urzędzie Miejskim w Mosinie, dotyczącą zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, stanowiącą załącznik do zarządzenia. 
§2. Tracą moc przepisy Części III Instrukcji w sprawie Gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie Gminy Mosina dla Urzędu Miejskiego w  Mosinie zawarte w Zarządzeniu nr 00501.173.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 grudnia 2017  roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową. 
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik: