Zarządzenie Nr 156/2020 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego

ZARZĄDZENIE NR 156/2020
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 28 grudnia 2020 r.
w sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 ) oraz § 11 ust. 1 Uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 25, poz. 572, Nr 158, poz. 2572, z 2014 r., poz. 112), zarządzam, co następuje:
§ 1.
Powołuję Zespół konsultacyjny do opiniowania projektów złożonych  w  otwartym konkursie projektów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina na 2021 rok, w składzie:
1. przedstawiciele Burmistrza Gminy Mosina:
1) Adam Ejchorst - zastępca Burmistrza,
2) Jakub Modrzyński- inspektor ds. promocji i kultury oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi,
3) Waldemar Demuth - pracownik Ośrodka Sportu i Rekreacji.
2. przedstawiciel organizacji pozarządowych:
1) Dorota Lisiak- Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko    
§ 2.
1. Zespół konsultacyjny wykonuje zadania, wskazane w Uchwale Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina. 2. W związku z obowiązującymi obostrzeniami  związanymi z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, dopuszcza się przeprowadzenie posiedzenia Zespołu konsultacyjnego w formie zdalnej.  
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza
Tomasz Łukowiak
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina