Zarządzenie nr 159/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w 2021 r.

Zarządzenie Nr 159/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1570), zarządza się, co następuje:

§ 1. Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r., z zakresu:

1. pomocy społecznej,
2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju potrzeb kulturalnych mieszkańców,
3. nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży,
4. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki,
5. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
6. bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.  

§ 2. Do konkursów mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.  

§ 3. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z wymogami określonymi w ogłoszeniu.  

§ 4. Zasady i termin składania ofert zawarto w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert stanowiącym Załącznik nr 1 do Zarządzenia.  

§ 5. Złożone oferty podlegają ocenie, która zawarta będzie w Karcie oceny formalnej oferty i Karcie oceny merytorycznej oferty, stanowiącej Załącznik nr 2 do Zarządzenia.  

§ 6. Środki na realizację zadań w ramach  otwartych konkursów ofert są zaplanowane w  projekcie budżetu Gminy Mosina na 2021 r.  

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza
Tomasz Łukowiak
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina

Załączniki:

Załącznik nr 1 - ogłoszenie o konkursie (.docx)
Załącznik nr 1 - ogłoszenie o konkursie (.pdf)
Załącznik nr 2 - Karta Oceny Formalnej i Merytorycznej (.docx)
Załącznik nr 2 - Karta Oceny Formalnej i Merytorycznej (.pdf)
Formularz Oferty (.docx)
Formularz Oferty (.pdf)