Zarządzenie nr 161/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na okres do 3 lat

Zarządzenie nr 161/2020
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 grudnia 2020 r.  
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na okres do 3 lat

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz.713 i 1378) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz.1990),
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do oddania w użyczenie w drodze bezprzetargowej lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego.  
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wykaz .pdf
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina: Adam Ejchorst