Zarządzenie Nr 148/2007 r. Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 października 2007 roku.

Zarządzenie Nr 148/2007 r.

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 18 października 2007 roku.

 

w sprawie gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 EURO

 

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 249, poz.2104 z późn.zm.), stosując przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn.zm.), przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz.U. Dz.U.64.16.93 ) oraz przepisy zawarte w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 610), zarządzam co następuje: 

§ 1

 

  1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie będzie mowa o:

a)      Kierowniku Zamawiającego – należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Mosina, pełniącego funkcję kierownika Urzędu Miejskiego w Mosinie,

b)      Zarządzenie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin;

c)      Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn.zm.):

d)     Zamówieniu– należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, czyli umowę odpłatną / zamówienie odpłatne zawierane pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane;

e)      Rozpoznanie cenowe – tryb postępowania przewidziany w par 5 ust 4 niniejszego Zarządzenia.

 

§2

 

Zarządzenie określa tryb dokonywania przez pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie  zamówień publicznych, do których ze względu na ich wartość nie przekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy nie stosuje się przepisów Ustawy.

 

§ 3

 

Zarządzenia nie stosuje się w przypadku gdy wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 250 euro.

§ 4

Szacowanie wartości zamówienia

 

1.      Przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia, których wartość szacunkowa netto nie przekracza w skali roku równowartości kwoty do 14 OO0 euro w sposób szczegółowy należy przestrzegać przepisów Działu II Rozdziału 2 Ustawy.

2.      Podstawą obliczenia wartości zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane – jest wartość rynkowa zamówienia.

§ 5

 

Procedura udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty 14.000 Euro

 

1.      Pracownicy Urzędu Miejskiego realizujący poszczególne zamówienie każdorazowo występują z wnioskiem o wyrażenie zgody na realizację zamówień do 14 000 euro do Kierownika Zamawiającego lub do upoważnionej przez niego osoby (Załącznik nr 1 do zarządzenia).

 

2.      Wniosek, o którym mowa w ust. 1, musi zawierać:

a)      szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia, (ilościowo-jakościowy);

b)      termin realizacji/wykonania zamówienia wraz z określeniem;

c)      wartość przedmiotu zamówienia oszacowaną na podstawie cen rynkowych, określoną w planie zamówień publicznych,

d)     przeliczenie wartości zamówienia ze złotówek na równowartość wyrażoną w euro dokonane na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 610)

e)      wskazanie osoby, która dokonała ustalenia wartości zamówienia wraz z datą kiedy wartość ta została ustalona;

 

3.      Wniosek, o którym mowa w ust 1 podlega zatwierdzeniu pod względem zabezpieczenia środków finansowych przez Skarbnika Gminy.

 

4.      Następnie Kierownik Zamawiającego – wyraża / nie wyraża zgodę na realizację danego Zamówienia.

 

5.      Po wyrażeniu zgody przez Kierownika Zamawiającego – pracownik odpowiedzialny za realizację danego Zamówienia przystępuje do jego finalizacji na podstawie procedury określonej w par. 4 niniejszego regulaminu.

  

§ 6

 

1.      Obowiązkiem składającego wniosek jest dopilnowanie odpowiednio wcześniejszego terminu zgłoszenia zamówienia do 14 000 euro, tak aby umożliwić przeprowadzenie procedur zgodnie z zasadami art. 35 ust 3 ustawy Finanse publiczne.

 

2.      Obowiązkiem pracownika odpowiedzialnego za realizację danego Zamówienia jest bezstronne, obiektywne, staranne, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, rozeznanie, zakwalifikowanie oraz przygotowanie i przeprowadzenie procedury.

 

3.      Zamawiający:

a) dla zamówień nieprzekraczających  kwoty 6 000 euro netto  przeprowadza telefoniczne rozeznanie cenowe zapraszając do ustnego składania ofert taką liczbą wykonawców świadczących dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencję oraz wybór                           naj­korzystniejszej oferty, co najmniej do 2 – sporządzając dokumentację z wykonanych czynności wskazaną w załączniku nr 3. Wraz z zaproszeniem do składania ofert przekazywana jest informacja nt. przedmiotu zamówienia oraz terminu jego realizacji,

 

b) dla zamówień powyżej 6 000 euro netto a poniżej 14 000 euro netto przeprowadza pisemne rozeznanie cenowe (załącznik nr 2), zapraszając do składania ofert taką liczbę wykonawców świadczących dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencję oraz wybór naj­korzystniejszej oferty, co najmniej do 2. Wraz z zaproszeniem do składania ofert przekazywana jest informacja nt. przedmiotu zamówienia oraz terminu jego realizacji.

 

4.      Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaofero­wał zgodnie z art. 2 pkt 5 Ustawy najkorzystniejszą ofertę korzystając z danych określonych w dokumentacji z wykonanych czynności (załącznik nr 3).

 

5.      W przypadku nie wyrażenia zgody przez Kierownika Zamawiającego następuje zaniechanie realizacji Zamówienia.

 

6.      Zamawiający:

a)      dla zamówień wskazanych w par. 4 ust. 4 pkt a, udziela zamówienia poprzez przesłanie do Wykonawcy dokumentu zawierającego przedmiot zamówienia, a Wykonawca wykonuje to zamówienie, na dowód czego wystawia Zamawiającemu faktury VAT.

b)      dla zamówień wskazanych w par. 4 ust. 4 pkt b, udziela zamówienia poprzez podpisanie przez strony umowy określającej warunki realizacji zamówienia. W umowie tej określa się postanowienia zabezpieczające interesy Zamawiającego, w szczególności:

-        dotyczące kary umownej lub innego odszkodowania umownego, przysługującego w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania umownego przez oferenta,

-        precyzyjnie określającego uprawnienia i obowiązki z tytułu gwarancji i rękojmi,

-        precyzyjnie określające przesłanki odbioru przedmiotu umowy oraz zapewniające ścisłe powiązanie tych przesłanek z przesłankami płatności.

-        dotyczące zabezpieczenia przez Wykonawcę należytego wykonania umowy.

 

7.      Po zakończeniu postępowania dokumentacja jest przekazywana  i przechowywana na stanowisku pracownika odpowiedzialnego za realizację danego Zamówienia.

 

 § 7

 

Do umów zawieranych w sprawach o zamówienia publiczne do 14 000 euro stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8

 

Postanowienia końcowe

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 


 

 

                                                                                                          Załącznik nr 1

                                                                                                                                             do Zarządzenia Nr 148/2007

                                                                                                                                             Burmistrza Gminy Mosina

                                                                                                                                             z dnia 18 października 2007 r.

 


(miejscowość), dnia ................................

 

.......................................................

wnioskodawca

 

 

                        

WNIOSEK

Do Kierownika Zamawiającego

o dokonanie zakupu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 14.000 Euro

 

1.      Nazwa przedmiotu zamówienia:

wartość netto: ................................................................................................................. zł

(słownie złotych: .............................................................................................................)

Wartość zamówienia w przeliczeniu na Euro wynosi: .......................... Euro netto.

 

Średni kurs złotego do EURO służący do przeliczenia wartości zamówienia przyjęty został zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006r. (Dz. U. Nr 87 z 2006r. poz. 610) i wynosi 4,3870 zł.

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu .........-……...-..................

określono na podstawie: …..…………………………………………………………….

według załącznika nr .........................................................................................................

Osoba/osoby* dokonująca ustalenia wartości zamówienia: ........................................

3.      Osoby odpowiedzialne za realizacją przedmiotu zamówienia:

1) .........................................................................................

(imię i nazwisko)

2) .........................................................................................

(imię i nazwisko)

 

 

.....................................................................(podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego)

 

Zamówienie wynika z planu finansowego / budżetu na rok ......................

Dział: ............................. Rozdział .................................... § .....................................................

 

 

 

...................................................................................

data i podpis Skarbnika

 

 

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody*

na przygotowanie i przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

 

 

 

...................................................................................

data i podpis Kierownika Zamawiającego

* niepotrzebne skreślić

                                                                                                           Załącznik nr 2

                                                                                                                                             do Zarządzenia Nr 148/2007

                                                                                                                                             Burmistrza Gminy Mosina

                                                                                                                                             z dnia 18 października 2007 r.

 

 


(miejscowość), dnia ................................

 

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie …………………….. nieprzekraczającego kwoty 14 000 euro

 

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

 

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

 

 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia

 

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

 

III. Wymagania związane z wykonaniem ……………… :

 

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

 

IV. Ofertę należy:

a)    złożyć w formie pisemnej w terminie do ………… dnia (osobiście, pisemnie – listem, faxem*) na Formularzu Oferty,

b)   opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

……………………………………………………………………………………………..

 

V. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE.

 

VI. Nazwa i adres WYKONAWCY

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

NIP ..................................................

                                                                                                                                                   (pieczęć wykonawcy)

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto:....................................zł.

słownie netto: ........................................................................................................................zł.

cenę brutto:..................................zł.

słownie brutto: ........................................................................................................................zł.

podatek VAT:...............................zł.

słownie podatek VAT:............................................................................................................zł.

2. Deklaruję ponadto:

a)      termin wykonania zamówienia: ....................................... ,

b)      okres gwarancji: .......................................,

c)      warunki płatności :...................................,

d)     ...................................................................,

e)      ...................................................................,

3. Oświadczam, że:

·         zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

·         w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w punkcie II i III, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

4. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1.      ...................................................................

2.      ...................................................................

3.      ...................................................................

4.      ...................................................................

 

 

 

................................dn. ............................                                  .............................................

                                                                                                         podpis osoby uprawnionej

                                                                                                                            

 


                                                              (pieczęć wykonawcy)

*)niepotrzebne skreślić

 


 

                                                                                                                                             Załącznik nr 3

                                                                                                                                             do Zarządzenia Nr 148/2007

                                                                                                                                             Burmistrza Gminy Mosina

                                                                                                                                             z dnia 18 października 2007 r.

 


(miejscowość), dnia ................................

 

 

..............................................

 (pieczątka Zamawiającego)

 

 

Znak sprawy ………………………..….

 

 

Dokumentacja z wykonanych Czynności

 

ROZPOZNANIE CENOWE

o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 EURO

zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z p. zm.) ustawy nie stosuje się

 

 

1.  W celu zamówienia .........................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
które jest dostawą / usługą / robotą budowlaną (*), przeprowadzono rozpoznanie cenowe

     Wartość szacunkowa zamówienia ustalona w dniu .................... 200.....r.,

na podstawie kursu euro – 4,3870 zł (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych).

Imię i nazwisko osób, która ustaliła wartość zamówienia : ...........................................................

 

Wartość szacunkowa zamówienia w euro ……………………………….

2.  opcja nr 1- wartość nieprzekraczające kwoty  6 000 euro

Dla zamówień …………. euro netto w dniu ....................200... r. zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych Wykonawców poprzez rozeznanie ceny w formie telefonicznej (*).

3. opcja nr 2- wartość powyżej 6 000 euro do 14 000 euro

     Dla zamówień ……….. euro netto w dniu ....................200... r. zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych Wykonawców poprzez: rozesłanie / przekazanie  formularza oferty, które stanowią integralną część niniejszej dokumentacji (*).

 

4. Przedstawiono poniższe oferty.

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena oferty

Uwagi

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

4.  Informacja o spełnieniu przez Wykonawcę warunków wymaganych w rozpoznaniu cenowym

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

5. Wybrano ofertę najkorzystniejszą, tj. ofertę nr ……….,

                                                                    

                                                                         .......................................  ............................

                                                                                 imię i nazwisko         podpis (pieczątka)

………………… dn. .................200.... r.

(*)niepotrzebne skreślić

 

                    Zatwierdzam wybór

 

                                                                                           

 

                                                                ............................................................................

                                                                       data i podpis Kierownika Zamawiającego