Zarządzenie NR 0151/294/08 z dnia 22 października 2008r.

ZARZĄDZENIE NR 0151/294/08
BURMISTRZA GMINY MOSINA
Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2008R.
 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej członków
 
            Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn.zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Powołuje się Komisję Przetargową, zwaną dalej Komisją, do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania polegającego na opracowaniu "Koncepcji programowo - przestrzennej wschodniej obwodnicy miasta Mosina łączącej ulicę Mocka w Mosinie z ulicą Powstańców Wielkopolskich w Nowinkach - Drużynie z przeprawą mostową przez Kanał Mosiński.
 
§ 2
 
Na członków Komisji powołuje się:
1.Przemysława Pniewskiego;
2.Sławomira Ambrożewicza;
3.Małgorzatę Piotrowską;
4.Michalinę Szeligę;.
 
§ 3
 
Spośród członków Komisji powołuje się Przemysława Pniewskiego jako Przewodniczącego Komisji.
 
§ 4
 
Spośród członków Komisji powołuje się Michalinę Szeligę jako Sekretarza Komisji.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.