Zarządzenie nr 236/08 z dnia 21 maja 2008 r.

Zarządzenie nr 236/08
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 maja 2008r.
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu lokali użytkowych oraz gruntu przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej
 
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a , art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( t.j. Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm .)oraz art. 13 ust.1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)a także w wykonaniu § 15 załącznika do uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 56, poz. 1766 zarządzam co następuje:
 
§ 1.
  1. Przeznacza się do oddania w najem na cele biurowe 2 lokale użytkowe o pow. 26,8 m² i 56,63 m² położone w Mosinie przy ul. Krotowskiego 16 na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Przeznacza się do oddania w najem część działki o numerze ewid. 129/8 położonej w Krosinku przy ul. Parkowej na okres 2 lat w drodze bezprzetargowej o pow. 500 m² pod ogródek przydomowy z moæliwoœci¹ zlokalizowania na niej uli zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszego zarz¹dzenia.
  3. Wykaz o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz na stronach internetowych.
§ 2.
Niniejsze zarządzenie anuluje zarządzenie nr 198/2008 z dnia 11 lutego 2008 r.
 
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości
 
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.