Zarządzenie Nr 240 z dnia 16 czerwca 2008r.

                                             Zarządzenie nr   240 /08
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia   16 czerwca 2008 r.
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu lokalu  użytkowego przeznaczonego do oddania w najem w drodze bezprzetargowej
 
      Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a , art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca  1990 r.  o  samorządzie  gminnym( t.j.  Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm .)oraz art. 13 ust.1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)a także w wykonaniu § 15 załącznika do uchwały Nr XXXVIII/330/05  Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określenia zasad  gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 56, poz. 1766 zarządzam co następuje:
§ 1.
 
1.  Przeznacza   się  do  oddania  w  najem  na cele magazynowe lokal  użytkowy  o  pow. 25 m²
     położony  w  Mosinie  przy  ul. Krotowskiego 16  na okres 3 miesięcy w drodze
      bezprzetargowej      zgodnie z  wykazem  stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 
      zarządzenia.
2.    Wykaz o którym mowa  w § 1 ust. 1   podlega wywieszeniu  przez okres 21 dni na tablicy
      ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz  na  stronach internetowych.
 
§ 2.
 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego w najem w drodze bezprzetargowej
 
Oznaczenie nieruchomości-lokalu użytkowego przeznaczonego
w najem w drodze bezprzetargowej 
Opis lokalu użytkowego,
Przezna-
czenie , sposób zagospoda-rowania
 
Wysokość czynszu za najem lokalu użytkowe-go
 
Termin  wnosze-nia opłat za najem
 
Przeznaczenie lokalu
 
Obecny sposób zagospodaro-wania
 
 
 
Lokal użytkowy o pow. 25m², położony w budynku przy ul. Krotowskiego 16
w Mosinie na dz. o numerze ewid. 1645/7, zapisanej w KW Nr 24684 Sądu Rejonowego w Śremie
 
 
 
 
Lokal użytkowy przezna-
cza się w drodze bezprzetar-gowej na okres 3 miesiecy, lokal nie jest wyposażo-ny  w żadne instalacje lokal może być przezna-czony na cele magazynowe
 
 
87,50,00 zł + 22 %  Vat
 
 
Czynsz płatny z góry do 10 dnia każdego miesiąca
 
 
Pomieszczenie magazynowe
niezagospodaro-
wane
 
 
 
brak