Zarządzenie Nr IN.0151-267/08 z dnia 18.VIII.2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr IN.0151-267/08
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 18.VIII.2008r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655), zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na:
 
ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W MOSINIE
 
 
zwaną dalej komisją.
 
§ 2
Na członków komisji powołuję:
  1. Sławomira Ratajczaka
  2. Przemysława Pniewskiego,
3.    Agnieszkę Grabarczyk
4.    Bartosza Dmochowskiego
 
§ 3
Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.
 
§ 4
Spośród członków komisji powołuję Bartosza Dmochowskiego jako sekretarza komisji.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.